Кöзимниҥ оды – уулчагым

Уулым Аржанга

Тегерик кöстÿ ÿкÿчегим,

Телекейди кайкап аjарадыҥ.

Айлаткышта камык планета –

Аттарын та кайдаҥ табадыҥ?

Кем ол – Галилео Галилей?

Галактикада канча jылдыстар?

Ол туку турган jергелей

Канча jашту агаштар?

Айланайын, кару уулчагым,

Алдыҥда jажытту кайкалдар.

Jаҥыс ла сен ачатан

Кандый да база jажыт бар.

Урогын белетеп, мыжылдап,

Отурат уулым эҥирде.

Оныҥ табатан jылдызы

Кÿйет байла, бу тÿнде.

Арык колында бичиктер

Араай шалырап ачылат.

Jаркынду jаан телекей

Jÿрегине оныҥ толуп jат,

Кöзимниҥ оды – уулчагым,

Кöрÿп ле jÿрзем – ырызым.

Оморкожым мениҥ, амадуум,

Ойто эбирген jаш тужым.