Гуркинниҥ jуруктарын кöрÿп тура…

Бу jуруктарда кайкалду чаҥкыр тайгалар,

Кÿнниҥ jарыгы, чечектер, jеҥил булуттар.

Каракол бажы. Кадын бажы мында,

Бу jарык, jаан кöзнöктöрлÿ залда.

 

Кандый тармачы олорды бери экелген –

Кырларды, теҥерини канайып кийдирген?

Jуруктарды аjыктап, мен узак турдым,

Алтайымныҥ кеен jаражын кайкадым.

 

Алтайдыҥ jаражын кем мынайда мактаган?

Кандый ÿлгерчи мындый кожоҥдор тапкан?

Оносто jурукчыныҥ туразында тургам,

Оныҥ уур салымын санангам.

 

Jе, келер ÿйелер, мени тыҥдап угугар,

Оныҥ jуруктарын кöрöлö, кöпти санангар!

Jеристе андый jайалталар болгондо,

Jоныбыс öлбöс деп, омок айдыгар!