Чокум jоп jарадылган

Талицадагы совхозтын Jодралудагы фермазында бу jуукта отчетно-выборный партийный jуун откон. Партбюронын эткен докладынан, куучын айткан улустын созинен фермада калганчы jылдарда койдын, эчкинин ле jылкынын тын тоозы кезем оскони jарталган. Тогузынчы бешjылдыктын туркунына фермадагы малдын тоозы там коптоори темдектелген. J ебу озумди jеткилдеерине малдын азыралынын базазын тыныдары керек болоры jарт.

Jодралунын jерин билгир тузаланза аш та олон до jакшы чыгар jер. Jе партийный организация jерди чике тузаланып, аштын ла олоннин тужумин бийиктедери аайынча бир ууламjылу иш откурбей турган деп айдар керек. Азыйдагы jылдарда ферманын бир гектар  кыразынан кукурузанын 250 -300 центнерден jажыл тужумин jуунадып туратан болгон. Эмди jажыл культуралардын  ла аштын тужуми уйадаган.

Отчетный докладта озочыл ишту коммунист-механизаторлордын jук ле ады-jолы адалган. Докладчик олордын ижиндеги коргузилери, jердин культуразын кодурери аайынча кандый иш откурип турганы керегинде сос айтпаган.

Коммунист Я.Г.Модоров отчетно-выборный jуунда айткан куучынында малга азырал белетеери, jанынан куучындап алары керегинде айткан. Чындап алар болзо, ферманын олон чаап турган jери jылдын ла саайын кичинектеп jат, jалбрактардын олони чабылбай артат. Айандардын олони jуунадылбайт, олоннин тужумин бийиктедери аайынча чокум иш откурилбейт. Мындый айалгага партийный организация jопсинбес учурлу.

Фермадагы коммунистердин коп нургуны мал ижинде иштеп турулар. Малчы-коммунистер А.А. Байталов, Я.Г. Модоров, Г.Н.Угрюмов тогызынчы бешjылдыктын экинчи jылында алган социалистический молjуларды jенулу будургендер. Бу jылда ферманын малчылары государствого 218 центнер тук, 280 килограмм ноокы табыштырган. Оок малдын тын тоозы оскон.

Jуунда куучын айткандар зоотехнический  учет коомой айалгада болгонын jартап, бу ишти jарандырарын ферманын зоотехниги В.К.Муйтуйевтен, управляющийи И. Хукаленкодон некеген. Малдын угын jарандырары ойдин ле jурумнин некелтези богонын фермадагы кажы ла кижи jарт билер учурлу.

Малды учураган ла кижиге будумjилейтени jастыра керек Шак мындый «будумjилештен» улам откон jылда нок. Карманов 150 тын кой jылыйткан. Койчы Красильников малын одорго тал туште чыгарат. Мындый jедикпестерди турген jоголторына коммунисттер аjару эдер учурлу.

В. Мандрыгин

Кан-Оозынан

Алтайдын Чолмоны, 1980 j.