Благопожелания при наречении ребенка

Балага ат адаарда айдар алкыш сöс

Койдоҥ семис бол,

Койонноҥ jÿгÿрÿк бол.

Jарынду неме сокпозын,

Jаакту неме айтпазын.

Тай ат кöдÿрбес бол,

Тар эжикке батпас бол.

Ак-Сÿмер адаҥ болзын,

Агын суу энеҥ болзын.

*   *    *

Алтын эjеҥ экелген

Jаҥы кепти кий!

Jакшы öс! Jакшы чыда!

Jакшы торык!

Бу кепти jараштыра

Чеберлеп кий,

Jазап кийип, торык!

*   *    *

Ол баланыҥ сööгинде

Омыртка-ÿйе jок болзын.

Jаактуга айтырбазын,

Jарындуга тутурбазын.

Ат алдынаҥ ат кечпезин,

Ок алдынаҥ ок кечпезин.

Эрjинелÿ бай болзын,

Эркетендÿ jурт болзын.

Тöрт кулакту Кара-Сары

Арыырын билбес ат болзын.

Тÿмен черÿ jеҥетен

Тÿдÿл-Кара эр болзын.

(«Тÿдÿл-Кара батыр» деп кай чöрчöктöҥ)

*   *    *

Кылгалу арбадый бол,

Jымырткадый ак бол,

Саҥыскандый сак бол!