Благопожелания Умай-эне

Умай энеге баштанган алкыш сöс

 

Алас, алас!

Одус башту От-эне!

Кырык башту Кыс-эне,

Чийди болзо быжырган,

Тоҥды болзо аргыскан,

Ада болуп айланып тÿш!

Эне болуп ажыл тÿш!

Кирди jунган сууда кöл,

Киндик кескен ак такпай,

Суда-кöлдö сугатту,

Сургун туда ойынду,

Тарак башту Май-эне,

Кырык кыстыҥ ортозында

Кыс ару Май-эне.

Ак-бакана сööнип тÿшкен,

Алтын кастак тудунып тÿшкен,

Тарак башту Май-эне.

Корбочогыҥ кöргÿспе,

Тар койыныҥа сугунып турзын,

Тапчы эдегиҥе тÿнÿп jÿр,

Оҥ колтыгыҥа сугунып тур,

Оҥ эмчегиҥ эмис тур.

*   *    *

Кыс ару Май-эне,

Кöзи jаманга кöргÿспе,

Кÿÿни jаманга тыҥдатпай,

Тÿн уйкузын салып тур!

Айна келер jанына

Алтын кастагын тудуп тур!

Jеектиҥ келер jанына

Jебее огыҥ тудуп тур!

Jаманды jайладып,

Jакшыны баштап тур!