Кадын

Тун ортозында та неден де улам ойгонып келзем, айландыра ол ло кайыр кырлар, улаарып тургандый бийикте кайындар шылырайт, суркуражып jуулышкан тумен  jылдыстар тенери тубинен кандый да солун корунген.Бу айландыра тымыкты качан да ойгоспос кууним келген. Олон бажында jуулышкан чалындарын коруп, туш jеримде корбогон jарашты мынан корорго jурегим  jуткиген.

Тун, айландыра тымык…Уйкум келбесте туруп, Кадыннын jарадына бардым. Бу ла алдымда чайбалып, таш jаратка онтулу согулып jаткан толкуларды монку кырлардын алдынан тын алынган Кадын суу экелет. Алтай-Кадын, бу эки сос бой-бойы jогынан jуруп болбос немедий. Кайда ла jурзен, кандый  да талада болзон, Алтайынды сананып, Кадын суу козине корунип келер. Ынаарга тартылган кок кырларга курчадып, казыр Кадын агып ла jат, агып ла jат. Кажы ла ойдо ол бойынын jебрентик будумиле кижинин jурегин бактырып ийет.Кезик jерде jайым, тымык, нени де сананып тургандый, огош сай-таштарды суунын тубинен айдап, jаратка экелип салат. Jе ол ло бойы тымык агып jада, капчал jерге кирзе, мында бойынын кучин коргузип, jараттан-jаратка согулып, турген ле мынан ары барыгар дегендий чакпынду агат. Кадынды бир ле катап корзон, санааннан чыкпас, ойлор бажынан сени туней ле бойына ойто кычырар. Онын да учун бис Алтайыстын jаражын кайкап, аржан-кутук сууларын амзап, озо ло баштап Кадын сууны эске алынадыс.

 

Кайдаар агадын, ыйлап-комыдап,

Кандый шыраны jурекке jажырадын?

Айса болзо, албаты онтузын

Чактардан экелдин толкулар бажында.

Алтай албатым сени мактаган,

Агару суу деп алкап та jурген.

Онын да учун албаты ортодо

Адын ундылбас jажын чактарга.

                                                                        Владислав Толосов

«Алтайдын чолмоны»  14 ноябрь 1986 j.