Детские песни

Балдардыҥ  кожоҥдоры

 

Jааш, jааш jаап jат,

Мениҥ бажым суулан jат,

Мениҥ бажым суланза,

Мениҥ чачым öзÿп jат.

Кара Кураанак

– Кайда болдыҥ?

  Кайда болдыҥ?

Сен, Кара кураанак?

– Теерменде, теерменде,

Мен, Кара кураанак.

– Нени кöрдиҥ?

Нени кöрдиҥ?

Сен, Кара кураанак?

– Таштар кöрдим,

Суулар кöрдим,

Мен, Кара кураанак.

– Кандый таштар?

Кандый суулар?

Сен, Кара кураанак?

– Jаан таштар,

Jаан суулар,

Мен, Кара-Кураанак.

– Кайдаҥ кöрдиҥ?

Кайдаҥ кöрдиҥ?

Сен, Кара кураанак?

– Теерменнеҥ,

Теерменнеҥ,

Мен, Кара кураанак.

– Нени эттиҥ?

Нени эттиҥ?

Сен, Кара кураанак?

– Кулур тарттым,

Кулур тарттым,

Мен, Кара кураанак!

– Неле тарттыҥ?

Неле тарттыҥ?

Сен, Кара кураанак?

– Буттарымла,

Мÿÿстеримле,

Мен, Кара кураанак.

*    *    *

Jараш кожоҥ кожоҥдоп,

Jердиҥ чечегин тердибис.

Солун-солун таштарды,

Суунаҥ бедиреп таптыбыс.

Койонок

Jалаҥ jерде ойынду,

Jар алдында jадынду,

Jажыл корбо кыркыйтан

Jараш седеҥ койон мен.

         Мен, мен койонок,

         Мен, мен койонок.

Тууны кырлай маҥтайтан,

Турган öлöҥ отойтон,

Тусту марча[1] jемиттÿ

Туулай койон мен эдим.

         Мен, мен, койонок,

Мен, мен койонок.

Кырлаҥ jерде уйамды

Кызыл тÿлкÿ таппайтан,

Боочыдагы jолымды

Боро ÿкÿ билбейтен.

         Мен, мен койонок,

         Мен, мен койонок.

Jерде jÿрген бойымды

Jедип тудар неме jок,

Тууга чыккан койонды

Тудуп алар немее jок.

         Мен, мен, койонок,

Мен, мен койонок.

 

Уулагым

 

Кару мениҥ  уулагым

Калып-калып секирди.

Уулагымныҥ мааражы

Кулагыма угулды.

Бир jерине токтобой,

Таштаҥ-ташка калыды.

Улагымныҥ мааражы

Улай-улай угулды.

 

Сагал

 

Jелбейген сагал,

Jелтирейген сагал,

Сагалда4 тартсам,

Сен турбайдыҥ, сагал.

Саламат берзем,

Сен jибейдиҥ, сагал.

Сананып айтсам,

Сен укпайдыҥ, сагал.

Кöчöдöҥ берзем,

Сен ичпейдиҥ, сагал.

Колыҥнаҥ тартсам,

Сен турбайдыҥ, сагал.

 [1] Марча – тусту куjур