С.Б. Сарбашева, к.ф.н., доцент кафедры

алтайского языка и востоковедения 

 

АЛТАЙСКИЙ ЯЗЫК (ФОНЕТИКА)

АЛТАЙ ТИЛДИН ФОНЕТИКАЗЫ

Алтай тил Алтай Республикада орус тилле кожо эл-тергеелик тил болуп jат. Алтай тил тÿÿки айалгалардан улам анылу кубулталарлу jол öткöн. Телекейлик кемjÿле кöрзö, тоозы ас калыктардын тилдери солынып ла jоголып баштаган. Мындый айалга Алтайда да болуп jат. Албаты бойынын тилиле куучындажар аргазы астап, jаны öйдин тебÿзине чыдашпай, тили кунурап баштайт.

Эмдиги öйдö Алтай Респуликада jадып турган албатынын тилдери, бой-бойынан башкаланып jат. Алтай тилге литературный тил, диалекттер, jер-бойынын эрмек-куучыны кирет. Олор бой-бойынан сöзлигиле, грамматический бÿдÿм-кеберлериле бир канча аныланып jат. Литературный тил диалекттерден, jер-бойынын эрмек-куучынынан башкаланып, бичиир ле куучындаар jанынан анылу ээжилерлÿ болот. Литературный тилде чокым-jарт айдары, сöстöрдин грамматический кеберлерин чын айдып ла бичип тузаланыры анылу ээжилерге тайанат. Калыктын jÿрÿми jаантайын солынып турганыла колбой, алтай тилде кезик сöстöр учурын элбедип, jаны учур алынат. Jер-бойынын эрмек-куучынында бойынын анылузы бар: бир jерде чук jаткан jаткан улустын эрмек-куучынында öскö jерлерде тузаланбай турган сöстöр тузаланган 

Мындый учуралда тил билимчилердин алдында jаан амаду тура берет: Алтайда jадып турган албатылардын тилин, анчадала тÿндÿк диалекттерди шиндеп, анылузын jартаары. Тирÿ диалекттер албатынын тÿÿкизи ле тилдин тÿÿкизине jаан камаанын jетирет. Олор кумран öйлöрдöги албатылар ла тилдер ортодогы колбуларды кереелейт. Диалектизмдер фонетикада, грамматикада ла лексикадагы болгон солунталарды ондоорында jаан jöмöлтö болот. Башка-башка öйлöрдö тилдин кажы ла öскöн öйин темдектейт. Анчада ла тÿÿкилик ле тил jанынан jаан болужын jакалай тилдер jетирет, ненин учун дезе тил кергинде таш кереес бичимелдер артпаган.

Алтай тил öскö тÿрк тилдерле угы-тазылыла, учук-тамырыла тудуш. Jебрен öйлöрдöн артакан кереестердин тили алтай тилге jуук. 

Эмдиги öйдö анчада ла учурлу ла тууралатпас сурактын бирÿзи - албатынын тилин jанырта ширтеери болот. Бу айалганы бÿдÿреринде тилди jакшы билип, бойынын тилиле куучындажып турган улус бар болгонында.

Элден озо алтай тилди  ле онын диалекттерин jууп ла кöчÿрип  баштаган кижи Н.А. Баскаков. Ол бойынын «Диалект черневых татар (туба-кижи)» [1965] деп шинжÿ ижинде чогуп алган тексттерин орус тилге кöчÿрген. «Диалекты черневых татар (туба-кижи). Грамматический очерк и словарь» [1966] деп ижинде кыскарта фонетика, грамматика ла лексика керегинде jетирÿ эткен.  

60-чы jылдардын учынан ала алтай тилдин фонетиказын ла онын диалекттерин шиндеш башталган. Шинжÿчи М.Ч. Чумакаева бойынын jууп алган фонетикалык ла эксперимент иштеринде алтай литературный тилдин туйук табыштарын шиндеген [1978; 1970; 1972]. Шинжÿчи тÿндÿк куманды ла чалкан диалекттерди элбеде кöргöн. Анайда ок М.Ч. Чумакаева тÿштÿк теленит ле байат, телеут диалекттерди база шиндеген. Туба тилдин ÿндÿ табыштарын чокумдап ширтеген jаныс иш – ол Г.А. Петькин ле М.Ч. Чумакаеванын «Количественные характеристики гласных тубинского диалекта алтайского языка в моносиллабах» [1989] деп статьязы болот.

Бир кезек туба диалекттин фонетиказы  керегинде сурактар В.Н. Тадыкиннин [1981], А.Т. Тыбыкованын ла М.Ч. Чумакаеванын [1981] шинжÿ иштеринде туштайт.

Тилди табыш jанынан бÿдÿмин инструментальный эп-сÿмеле шиндеери бÿгÿнги кÿнде учурлу ла курч сурактардын бирÿзи болуп jат.

Шинжÿ иш эмдиги öйдöги  алтай тилде ле диалектерде туйук табыштардын ла фонемалардын  бöлÿнгенин шиндеп кöргöн баштапкы ченелте иш болуп jат. Текши тил шиндеер билимде бар шÿÿлтелерге тайанып, эмдиги алтай тилдеги туйук табыштардын ла фонемалардын  бöлингенин ле анылузын чыгарары учурлу болот.  

 

1. ТУЙУК ТАБЫШТАРДЫ ТЕКШИ ЛИНГВИСТИКАДА ШИНДЕГЕНИ

1.1 Орус лингвистикада туйук табыштарды шиндегенинин тÿÿкизи

Кижи куучынданып турза, табыш канай чыгып турганы керегинде бир де сананбай jат. Кижи ÿренип калган учун, кейди тынып, эмезе неме ажырып тургандый ла деп билдирип,  табыш бойыла чыгып тургандый болот.  Jе кезик айалгаларда бу сурак кижинин алдына тура берет. Ол качан öскö албатынын тилин ÿренип турган тушта. Табышты чыгара айтканы бу учуралда аjаруга алына берет. Языкознаниенин фонетика деп бöлÿги   табышты шиндейт.

Фонетика, графика, орфоэпия – тил керегинде науканын база бир бöлÿги. Фонетика – тилдин табыштарын, ÿйени ле согултаны ÿренип jат. «Фонетика» деп сöс «фонэ» - табыш, «ÿн» деген грек сöстöн бÿткен.

Графика – тилдин табыштарын бичикте букваларла темдектеп кöргÿзерин ÿренип jат. «Графо» - «бичип jадым» деген грек сöстöн бÿткен.

Орфоэпия – табыштарды  ла олордын колбуларын литературный jанынан чын-чике айдарын jартап jат. «Орфоэпия» - грек тилде «орфорос» - «чын», «эпос» - «куучын-эрмек» (речь) деген эки сöстöн бÿткен.

Туйук табыштарды айдарын орфоэпиянын нормалары быжулайт.  

Тилдин табыштарын анылу темдектерле – букваларла кöргÿзип бичип jат, бастыра букваларды ээчий-деечий тургузып бириктиргенин афавит эмезе азбука деп адап jат. «Алфавит» деп сöс славян алфавиттин баштапкы букваларынын адынан бÿткен: «аз» (а), «буки» (б).

Артикуляция тилдин, эриннин, тандайдын ла онондо öскö органдардын табышты чын чыгара айдарына болужын jетирет. 

 Чыгара тынган кей öкпöнöн кеjир ажыра оостон jайым чыкса ÿндÿ табыштар айдылат. Чыгара тынган кей оостон jайым чыкпай бойынын jолында буудактарга: эриндерге, тишке, тилге, тандайга табарып, туйукталып чыкса, туйук табыштар болот.  Шуулту табыштар туйук болот. Jе кезикте туйук та табышты, ÿндÿ табыш чылап чöйö айдар арга бар, ол сонорный (ÿнгÿр) табыштар. 

Шинжÿчилердин темдектегениле: «Классификация согласных звуков не исчерпывается их делением на сонорные, глухие и звонкие. Согласные также различаются в зависимости от того места в полости рта, где образуется преграда. Например, при артикуляции звука могут смыкаться губы – такие звуки, например [м], называются губными. Если при образовании звука основную работу совершает язык, то это язычный согласный (они делятся на типы в зависимости от того, какая часть языка – передняя, средняя или задняя – принимает участие в артикуляции и с каким пассивным органом – например, с зубами или нёбом – она соприкасается)» [13, с. 23].

 

1.1                                                                                                                                                                                                                                                                  Орус лингвистикада туйук табыштарды шиндегенинин тÿÿкизи

Орус тилде фонетиканы бÿдÿн билим jÿрÿмине шиндеген шинжÿÿчи Л.В. Щерба болот. Ол Ленинградтын Фонологический школазын тöзöгöн кижи болуп jат. Фонология деп науканын тöзöлгöнин база онын адыла колбойдылар. Экспериментальный кабинеттин öзÿмине jаан камаанын jетирген. Бу ишти ол 1909 jылдан ала jÿрÿминин учына jетире токтоду jок öскÿрип иштеген. 1912 jылда шинжÿчи Л.В. Щерба «Русские гласные в количественном и качественном отношении» магистерский диссертациязын jедимдÿ корып алган.  Бу иште ол экспериментально-фонетический эп-арганын болужыла артикуляторный ла акустический фонологиянын куучын-эмектердин шиндеген. Анайда ок шинжÿчи бойынын ÿредÿчизи  И.А. Бодуэн де Куртенэнин ижине тайанып,  фонемалар керегинде элбек ле jÿзÿн-башка анализ эткен.

Шинжÿчинин кандый ла фонетика ла колбулу иштери билим jанынан тöзöгöлÿ болгон. Онын кöрÿмиле: «Полное понимание иностранной речи и иностранного текста неразрывно связано с правильным, вплоть до интонаций, воспроизведением их звуковой формы» [Щерба, с. 238]. Кандый ла öскö тилди ондоорында  тöзöгöзи чын табыштан камаанду болот. «Теория русского письма» деп статьязы фонологияга учурлалганда болзо, jе  фонемалар кергинде база бичиген.  Фонология билимде Щербаны фонеманын теориязын ачкан кижи деп бодогылайт. Тил билимде  фонеманын баштапкы ла анализин  эткен кижи база Щерба болуп jат. онын темдектегениле: «фонема является словоразличительной и морфеморазличительной единицей, противопоставленной оттенку (варианту) как единице, не обладающей такой дистинктивной функцией» [с. 45]. Шинжÿчи орус тилде туйук табыштарды мындый бöлÿктерге бöлиген: «Шумные и сонорные, глухие и звонкие согласные звуки. Шумные и сонорные согласные различаются соотношением шума и тона. К сонорным в русском языке относятся девять звуков: [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [j]. Как и у всех согласных, при артикуляции сонорных в ротовой полости создается преграда. Однако сила трения воздушной струи о сближенные / сомкнутые органы речи минимальна: воздушная струя находит относительно свободный выход наружу и шум не образуется. Воздух устремляется либо через нос ([м], [м’], [н], [н’]), либо в проход между боковыми краями языка и щеками ([л], [л’]). Отсутствие шума может быть связано с мгновенностью преграды ([р], [р’]) или с достаточно широким характером самой щели ([j]). В любом случае шум не создается и основным источником звука оказывается тон (голос), создаваемый колебанием голосовых связок. В образовании шумных согласных ([б], [в], [г], [д], [ж], [з] и др.) основную роль играет, наоборот, шум. Он возникает в результате преодоления преграды воздушной струей. Тоновая составляющая звука является неосновной и может либо вообще отсутствовать (у глухих согласных), либо дополнять основную (у звонких согласных) [ 49, с. 52].   

Шинжÿчи Бодуэн де Куртенэ эмеш башка  jартамалды фонемага берет: «… не делимые общие звуковые элементы, способные в данном языке дифференцировать слова. Эти звуковые элементы реализуются в целом ряде тесно связанных между собой вариантов или оттенков, которые все имеют одну и ту же функцию, а потому в восприятии нормально не различаются и появление каждого из которых целиком зависит лишь от фонетических условий» [с. 152].   

Щербанын шиндегениле фонема – «это кратчайший элемент общих акустических представлений данного языка, способный ассоциироваться в этом языке со смысловыми представлениями». Бу эки шинжÿчинин фонема деп ондомолго jартамалдары башкалып турат. Щербанын кöргöниле, кандый ла алфавит jаныс ла фонемалар темдектеер керек, олордын варианттарын эмес. Ненин учун дезе, качан бис куучындап турзас бир ле фонеманы чокумдап чыгара айдадыс.   

Бойынын «Русские гласные в количественном и качественном отношении» деп статьязында Щерба фонетиканын задачаларын тургускан:

1. выяснить фонетический состав данного языка, иначе, определить различаемые им фонемы. Берилген тилдин фонетикалык составын ла öскöртö айтса, ылгап турган фонемаларын чокумдап чыгарар;

2. в соответствии с имеющимися средствами дать их полное описание. Бар эп-аргалардын болужыла олорды толо jартаар;

3. констатировать наблюдаемые дивергенции или зарегистрировать по возможности все оттенки фонем, появляющиеся в данном языке, и дать посильное их описание;

4. определить условия этих дивергенций. Берилген дивергенциялардын айалгаларын быжулаар;

5. объяснить причины их появления. Кайдан келгенин jартаар.

Бу сурактарга каруны Щерба бойынын «Теория русского письма» деп статьязында берет. Ол орус литературный тилдин фонемаларынын тизимин берет. Щерба орус тилдин туйук табыштарын Звонкие и глухие согласные различаются участием / неучастием тона (голоса) в образовании согласного звука. Тон (голос) свойствен произношению звонких, их артикуляция предполагает обязательную работу голосовых связок. Звонкими, следовательно, являются все сонорные: [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [j]. Среди шумных согласных к звонким относятся следующие звуки: [б], [б’], [в], [в’], [г], [г’], [д], [д’], [ж], [ж:’], [з], [з’]. Глухие согласные произносятся без голоса, когда голосовые связки остаются расслабленными. К звукам указанного типа относятся только шумные: [п], [п’], [ф], [ф’], [т], [т’], [с], [с’], [ш], [ш:’], [к], [к’], [ц], [ч’], [х], [х’].

Ÿннин туружары ла турушпазыла кöп туйук табыштар эжерлÿ болот. Орус фонетисттердин кöргöниле 12 эжерлÿ туйук табыш темдектелет: [б] — [п] [б’] — [п’]

[в] — [ф] [в’] — [ф’]

[д] — [т] [д’] — [т’] 

[з] — [с] [з’] — [с’]

[ж] — [ш] [ж:’] — [ш:’]

[г] — [к] [г’] — [к’]

Перечисленные звуки являются соответственно либо звонкими парными, либо глухими парными. Остальные согласные характеризуются как непарные. К звонким непарным относят все сонорные, к глухим непарным — звуки [ц], [ч’], [х], [х’]. Фонетические чередования согласных по глухости / звонкости. Обозначение глухости / звонкости согласных на письме Глухость / звонкость согласных остается самостоятельным, ни от чего не зависящим признаком в следующих положениях:

1) перед гласными: [су]д суд — [зу]д зуд, [та]м там — [да]м дам;

2) перед сонорными: [сл]ой слой — [зл]ой злой, [тл’]я тля — [дл’]я для;

3) перед [в], [в’]: [св’]ерь сверь — [зв’]ерь зверь.

Берилген сöстöрдö тунгак ла ÿнгÿр туйук табыштар тузаланылат. Бу позициялар тын деп чотолот. Арткан учуралдарда мындый позициялар табыштын сöстö турганынан камаанду болот. Мындый тунгак ла ÿнгÿр табыштардын айалгазы албанла болгон деп айдарга jараар. Бу айалганы кöчи ас позицияда деп айдар. 

Щербанын бичигениле: орус тилде туйук табыштар: 

Губные (эрин): "п, пь, б, бь, м, мь, ф, фь, в, вь"

Переднеязычные (тилдин бажында): "т, ть, д, дь, н, нь, с, сь, з, зь, ш, ж, ц, чь, л, р, рь"

Среднеязычные (тилдин ортозында): "й"

Заднеязычные (тилдин тöзинде): к, кь, г, гь, х, хь

Фонетический транскрипцияны Щерба мынайда ондойт: «запись звуков того или другого отрезка речи по правилам какой-либо определенной графики, но без соблюдения каких бы то ни было правил правописания»  [153]. Шинжÿчи  фонематический (фонологический) ле фонетический транскрипциялар бар деп темдектейт.

Н.С. Трубецкой фонеамаларды шиндеерин бир канча ээжилер ажыра кöрöт. Онын темдектегениле: «1) Если в том или ином языке два звука встречаются в одной и той же позиции и могут замещать друг друга, не меняя при этом значения слова, то такие звуки являются факультативными вариантами одной фонемы; 2) «Если два звука встречаются в одной и той же позиции и не могут при этом заменить друг друга без того, чтобы не изменить значения слова или не исказить его до неузнаваемости, то эти звуки являются фонетическими реализациями двух разных фонем; 3) Если два акустически (или артикуляторно) родственных звука никогда не встречаются в одной и той же позиции, то они являются комбинаторными вариантами одной и той же фонемы; 4) Два звука, во всем удовлетворяющие условиям третьего правила, нельзя тем не менее считать вариантами одной фонемы, если они в данном языке могут следовать друг за другом как члены звукосочетания, притом в таком положении, в каком может встречаться один из этих звуков без сопровождения другого» [49, с.57].

Орус тилде туйук табыштарды jартаарында мындый тöс признактар кирет:

1. Бÿткен jери. Тöс ишти кандый орган бÿдÿрип турганын ла кандый  пассивный органла колбожып, биригип турганынан камаанду;

2. Способ образования. Бÿткен эп-аргазы. Ÿн ле табыштан (шуулттан) ла ÿн jогынан jÿк ле табыштан (шуулттан) бÿдет.  

3. По уровню шума (по степени его интенсивности) По этому признаку все согласные делятся на сонорные и шумные. Ÿн ле табыштан (шуулттан) ла ÿн jогынан jÿк ле табыштан (шуулттын) болужыла бÿдет.  

4. Глухие и звонкие. Определяются по отсутствию или наличию при их произношении голоса (тона). Тунгак ла ÿнгÿр. Табышты айдар тушта ÿн туржарыла турушпазынан билдирет. 

 5. Твердые и мягкие. Отличаются характерной для каждой из этих групп артикуляцией. Кату ла jымжак. Кажызы ла бойынын анылу артикуляциязынан башкаланат.

Айдарда, фонетикалык транскрипциялардан кöргöндö, тилде туйук табыштарды jартаарында башка-башка тöс признактарга тайанадылар. 

Орус литературный тилде айдарында шинжÿÿчилер мындый айалгалар темдектейт: «Раньше в русском языке для большинства согласных действовала закономерность: согласный, стоящий перед мягким согласным, должен быть тоже мягким. Затем возникла тенденция к отвердению первого согласного. Эта закономерность в наше время охватывает все новые группы согласных. Например, [н’] перед [ч’], [ш’] обычно произносится по старым нормам: бубе[н’ч’]ики, же[н’ш’]ина. Другие согласные произносятся по новым нормам: ля[мк’]и, тря[пк’]и. В некоторых словах равноправны оба варианта: [д’в’]ерь и [дв’]ерь. Новая закономерность раньше проявляется при произношении редких слов, сочетаний на стыке морфем, старая дольше сохраняется в наиболее частотных словах. Например, ра [з’в’]е - ра[зв’]ит. 2. Произношение [ш’:] в литературном языке может быть в соответствии с сочетанием различных фонем.Например, в словах расческа, доносчик, погрузчик, щука, ведущий и т. д. Наряду с [ш’:] произносится и [ш’ч’]. Соотношение этих вариантов неодинаково в разных позициях и в разные эпохи. Произношение [ш’:] постепенно распространяется за счет [ш’ч’]. Употребление [ш’ч’] или [ш’:] на стыке морфем зависит от темпа речи, степени употребительности слова, силы сцепления морфем» [27, 162].

Текши лингвистикада ла орус тил билимде тилдин туйук табыштары  алдынан ла бери эрчимдÿ шинделип турган. Шинжÿчи Л.В. Щербанын адыла орус тилдин туйук табыштарын шиндегениле чике ле бек колбуда. Ол фонологияла школ до ачкан, бойы да канча jылдарында анда иштеп, туйук табыштарды ширтеген.  Шинжÿчи  орус тилдин туйук табыштарын шиндеп турала фонематический (фонологический) ле фонетический транскрипциялар барын  темдектеген. Бу шинжÿчинин эткен ачылталарын орус тилдин фонетиказында эмдиге jетире эрчимдÿ тузанадылар. 

1.2. ТŸРК ТИЛДЕРДЕ ТУЙУК ТАБЫШТАРДЫ ШИНДЕГЕНИ

Тюркологиянын тÿÿкизинде дифтонгтар ла табыштар  керегинде кöп башка-башка гипотезалар болгон. [Биишев, 1963; Щербак, 1967; Татаринцев, 1986]. Jе эн ле элбеде jайылган теория, баштапкызында  В.В. Радловтын [1882] онын кийнинде П. Пельйонын ла [1925] ла Л. Лигетинин [1938]. Шинжÿчилердин темдектегениле: «Сущность этой теории заключается в том, что как вторичные, так и первичные долгие гласные в тюркских языках образовались из стечения комплексов типа ГСГ, т.е. двух гласных с интервокальным согласным. Эмдиги öйдин туркмен, тувин тилдердеги узун ÿндÿлер, ле якут тилдин дифтонгтери  «представляют собой не что иное, как следы сохранившихся ступеней фонологического развития тюркского вокализма, т. е. результаты стяжения комплексов согласных и гласных типа С[СГ], С[ГС-Г]С, [СГ] С» [Баскаков, 1988]. Шинжÿчилердин ширтеп кöргöниле узун ÿндÿ табыштардын тÿÿкизи озодон бери келеген.  Бу айалганы бойынын шинжÿ ижинде А.А. Шалданова мынайда кöрöт: «Процессы образования долгих гласных в тюркских языках имеют свою периодизацию в отношении способов их образования от наиболее древнего периода, когда долгие гласные образовались от сочетания первичных узких редуцированных гласных y, i, u, ü в стяжении с соответствующими согласными, к среднему периоду образования из сочетаний [167].

Алдынан бери келген узун табыштардын тÿÿкизин шиндейле шинжÿчилер мындый тÿп шÿÿлтеге келген: «К формированию позднепратюркской системы долгот, включающей восемь вокальных единиц, по-видимому, привел ряд факторов: 1) утрата фарингальных и ларингальных; 2) изменение слоговой структуры корней, что сопровождалось перестройкой акцентной структуры (в том числе развитием сингармонизма), синтагматическими изменениями, перешедшими и в парадигматику согласных и гласных [Сравнительно-историческая грамматика..., 1984, с. 48].

Э.Р. Тенишев редактор болгон  грамматикада озогы узун ÿндÿлердин öскöн jолын jартап салган.  Е.И. Убрятованын кöргöниле, якут тилде «нередко долгота гласных обнаруживается там, где ее не отмечали в записях, произведенных в говорах центральных районов, легших в основу литературного языка, и исчезает там, где она в этих говорах обычна. Это, по-видимому, свидетельствует о разновременности образования долготы гласных в разных частях якутского слова, различных причинах ее образования и неодинаковой степени ее устойчивости. Это также говорит о том, что процесс формирования долготы гласных еще продолжается [Убрятова, 1984]. Айдарда Е.И. Убрятова узун ÿндÿлер керегинде литературада ончо бар шиндемелдерди бириктирип, онын кажызыла бойынын jолын алынар аргалу деп кöргÿет.  

С. Куреновтын темдектегениле:  «в туркменском языке, как и в якутском, и в ряде других тюркских языков, употребляется целый ряд парных лексических единиц с аффиксами и без аффиксов, различных по значению, но совпадающих по звучанию. Единственным смыслоразличительным фактором является краткое и долгое произношение гласного звука [22, с. 143]. «туркмен тилде, якут тилде ле öскö дö тÿрк тилдерде чилеп аффикстÿ ле аффикс jок эштÿ лексический единицалар тузаланылат. Учурыла башка да болзо, jе айдылганыла тÿней болот. Узада ла кыскарта айдылар ÿндÿ табыштарды кöргÿскен фактор jаныс болчок башказы болот». Бойынын «Алтай тилдин тÿндÿк диалетеринин темалар аайынча сöзлигинде» (2004) шинжÿчи Н.А. Jайым тÿндÿк диалекттерде: туба, чалканду, куманды   туштаган фонетикалык эп-аргаларга jаан аjару эткен.  Сöзликте алтай литературный тилдин ле туба, чалканду, куманды диалектердин сöстöри орус тилге кöчÿрилип, темалар аайынча берилген. Бу ишти озо баштап кижи ле онын jадын-jÿрÿмиле, кылык-jаныла колбулу сöстöрдöн баштайла, мал-аш, öлöн-чöп лö онон до öскö темаларла улалткан. Тÿндÿкте jаткан калык-jоннын ар-бÿткениле колбулу сöстöр, тудунар-кабынар немелеринин анылузы база аjаруга алынган. Шинжÿчинин темдектегениле: «Эксперимент фонетиканын jанжыккан меодиказына тайанып, кажы ла диалекте jымжак угулып турган табыштарды анылу нь (арказында jымжак темдектÿ н), ж, (куйрукту ж), ч, (куйрукту ч) букваларла темдектегенис: ньаан, ньееним, киж,и, кичееж,иик, чарлак,. Улустын эрмек-куучынында орус тилдин табыштарын кöргÿзерге кириллицанын в, х, щ, букваларла тузаланганыс: семис – севис, jакшы – jахшы, чач – щащ, курч –курщ. Башка-башка аймактардын jурттарында бир УК улустын эрмек-куучынынын фонетика аайынча башазын сöзликте койрык темдектерле (ÿч=ÿш=ÿщ, сабар=савар, jавыс=чавыс, кÿйе = кÿйо=кÿйоо) кöргÿзип салган.

Айдарда, тÿрк тилдерде тилдин табыштарын кöп билимчилер шиндеген. Олордын кöргöниле тÿрк тилдердин туйук табыштары орус тилдин туйук табыштарынан башкаланып турган. 

1.2            Алтай тилде туйук табыштарды шиндегенин кöрöри

Алтай тил öскö тÿрк тилдер ортодо бойынын jебрен тазыл-тамырыла байлык. Алтай тилдин диалекттери ле jербойынын эрмек-куучыныла кожо аjаруга алып, öскö тÿрк тилдерле тÿндештирип кöргöжин, онын кÿрмелÿ jаражы, чокымы иле кöрÿнет. Кöп тö толу, ас та толу калыктын элен-чакка jÿрÿмдик болоры - онын тöрöл тилинин öзÿминде.

Калганчы jылдарда тил билимчилер Алтай Республиканын аймактары сайын jÿрÿп, тилдин терен учурлу ээлгир экпинин, jымжак айдылган кÿÿзин, эптÿ эрмек куучынын угуп, алтай калыктын артызып койгон энчизин бир чарактан jууп, текши алтай тилдин байлыгын, ундылып калган сöстöрин jылыйтпай, тилде ойто орныктырар деп амадаган. Бастыра алтай калык, анчада ла тÿндÿкте jуртап jаткан кырындаштарыс, кызаланду öйлöргö соктурып, jÿзÿн-башка собырылыжып, ада-öбöкöзинин энчизин ундыбай, тöрöл тилиле эрмектежип турганы эмдиги öйдö сÿрекей jаан jедим болот.  

Алтай тил Алтай Республиканын база бир государственный тилдеринин бирÿзи. Эскирип калган ады - ойрот тил. Алтай албатынын тили алты диалектле кöргÿзилген, олордын ÿчÿзи алтай кижи, теленгит ле телеут. Олор тÿштÿк бöлÿк болуп jат; куманды, чалканду ла туба – тÿндÿк тилдерге кирет. Бу диалектердин ортозында кöп башаказы бар. Онын да учун олор тÿрк тилдердин классификациязында кöп сабада башка-башка бöлÿктерге кирет. Темдектезе, Н.А. Баскаковтын классификациязы аайынча, тÿштÿк диалектер кыргыз-кыпчак бöлÿкке кирип jат, тÿндÿк тÿрк тилдердин кÿнчыгыш ветвь, уйгур-огуз бöлÿкке кирет. Шинжÿчи бойынын «Диалекты алтайского языка» деп статьязында мынайда темдектейт: «Алтайский (прежнее название ойротский) язык неоднороден по своему составу, он характеризется наличием двух обособленных групп: северной и южной. По южным диалектам, лежащим в основе современного лимтературного языка, он относится к Киргизо-кыпчакской группе, по северным – Хакасской подгруппе Уйгуро-огузской группы восточной ветви тюркских языков» [4, с. 3]. Алтай тилди билим jанынан шиндемел иштер 19 чакта башталган. Ол Алтай духовный миссиянын иштеринде бар.  Олор «Алтай тилдин грамматиказын» (1869) бичиген. Бу иш эмдиге jетире jаан учур алынат. Алтай тилдин материалын академик В.В. Радлов бойынын «Фонетика Северных тюркских языков» (1882) ло «Опыт словаря тюркских наречий» (1888; 1911) деп иштеринде элбеде кöргöн. Алтай тил ле онын диалектерин jаанада шиндеер иш 20 чактын 30-чы jылдарында башталган. 1928 jылда «Грамматика ойротского языка» чыккан. Оны М.С. Канаев бичиген. Школдорго керектÿ ÿредÿ бичиктер тургузылган. 1940 jылда Н.П. Дыренкованын «Грамматика ойротского языка» деп билим ижи кепке чыккан. Тилди ле онын диалектеринин шиндееринде jаан ишти Н.А. Баскаков jетирген. «Алтай тил» (1958) деп ижинен башка «Северные диалекты алтайского (ойротского) языка» деп серияда ол бастыра тÿндÿк бöлÿктин 3 диалектерин кöргöн (1965-1985).

         Алтай тилди баштапкы ла катап лексика jанынан jартаган шинжÿ иш – ол миссионер В.И. Вербицкийдин тургускан ла 1884 jылда кепке базылып чыккан  «Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка» ижи болуп jат. Онын кийнинен С.Я Кумандиннин 1923 jылда чыккан «Алтайско-русский словарь» деп ижи. «Алтайско-русский» ле «Русско-алтайский» деп деп сöзликтерди 1926, 1931 jылдарда П.П.Тыдыков кепке базып чыгарган. Н.А. Баскаковтын ла Т.М. Тощакованын «Ойротско-русский словарь» (1947) jылда чыгарган сöзлиги эмдиге öйгö jетире  алтай тилдин эн ле толо сöзлиги  болуп jат. Бу сöзликке 10000 сöс кирген. Кийнинен Н.А. Баскаков «Русско-алтайский словарь» (1964) чыгарган. Бу сöзликке 33000 сöс кирген. Эмдиги öйдö бу сöзликтерден jаан алтай тилде сöзлик jок.

1979 jылда О.Т. Молчанованын «Топонимический словарь Горного Алтая» деп сöзлиги чыккан. 1983 jылда Н.Н. Суразакованын «Орфографический словарь алтайского языка», тургузаачылары В.Н. Тадыкин ле Е.Г. Мултуева.

Jарталгыштарды ылгарында тöс ылгамал «кылык» деп сöстöн башталат.

Н.А. Баскаковтын ла Т.М. Тощакованын «Ойротско-русский словарь» («Ойрот-орус сöзликтен») кижинин кылыгын кöргÿскен jарталгыштар талдалган. Берилген сöзликтен 169 jарталгыш табылган. Бу иштин кийнинен эмдиги öйдин сöзлиги «Морфемный словарь алтайского языка» (2005) редакторы Л.Н. Тыбыкова. Тургузаачылары А.Т. Тыбыкова, Дж. Б. Вуд, К.К. Пиянтинова ла о.ö.

Фонетиканын курч сурактарын jартаган бир канча шинжÿ иштер чыккан [Чумакаева 1978; Селютина 1983, 1998; Кирсанова 2003; Сарбашева 2004; Шалданова 2007]. Алтай тилди грамматика jанынан ла онын диалектерин шиндеген иштер [Тадыкин 1971; Чунжекова 1977; Байжанова 2004; Алмадакова 2005; Тазранова 2005; Озонова 2006; Тыбыкова, Черемисина, Тыбыкова 2008].

Алтай тилди баштапкы ла катап лесика jанынан jартаган шинжÿ иш – ол миссионер В.И. Вербицкийдин тургускан ла 1884 jылда кепке базылып чыккан  «Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка» ижи болуп jат. Онын кийнинен С.Я Кумандиннин 1923 jылда чыккан «Алтайско-русский словарь» деп ижи. «Алтайско-русский» ле «Русско-алтайский» деп деп сöзликтерди 1926, 1931 jылдарда П.П.Тыдыков кепке базып чыгарган. Н.А. Баскаковтын ла Т.М. Тощакованын «Ойротско-русский словарь» (1947) jылда чыгарган сöзлиги эмдиге öйгö jетире  алтай тилдин эн ле толо сöзлиги  болуп jат. Бу сöзликке 10000 сöс кирген. Кийнинен Н.А. Баскаков «Русско-алтайский словарь» (1964) чыгарган. Бу сöзликке 33000 сöс кирген. Эмдиги öйдö бу сöзликтерден jаан алтай тилде сöзлик jок.

1979 jылда О.Т. Молчанованын «Топонимический словарь Горного Алтая» деп сöзлиги чыккан. 1983 jылда Н.Н. Суразакованын «Орфографический словарь алтайского языка», тургузаачылары В.Н. Тадыкин ле Е.Г. Мултуева.

Албатынын тили сÿрекей тÿрген солунып турганы – ол ич бойында öзÿп турганы ла экстралингвистикалык шылтактардан улам.

Тÿштÿк алтайлардын тили фонетика jанынан шинделбегенин шинжÿчи А.Т. Тыбыкова  бойынын ижинде база темдектейт: «Что касается диалекта алтай-кижи и его говоров, то их фонетика совершенно не изучена  ни на слуховом, ни на инструментальном уровне, диалект алтай-кижи остается абсолютно недоступным для научной общественности, что входит в острое противоречие с потребностями практического использования и теоретического изучения алтайского литературного языка [Тыбыкова, 1984; 1993].

Фонетисттердин алдында, айдарда, jаан сурак тура берет. Тÿрген-тÿÿкей тилдин артикуляционно-базовый jанын ширтеп, темдектеп алары. 

Алтайда jадып турган калыктардын тили бой-бойынан башкаланып турганын, ол jÿзÿн-башка jер-бойынын куучындарын ширтеп шиндеер керекгин  бойынын öйинде шинжÿчи В.В. Радлов темдектеген: «На Алтае каждая деревня представляет самостоятельный говор, и обращал особое внимание на значимость алтайских говоров и диалектов для восстановления общетюркского идиома. Представляется чрезвычайно важным начать исследование фонетики опорного говора алтайского литературного языка, получить точные представления об артикуляторно-акустических особенностях онгудайского произношения для совершенствования орфоэпических и орфографических литературных норм» [38, с. 261].   

Тилди фонетика jанынан шиндеерге бойынын тилин сÿрекей jакшы билер ле jакшы куучындап турган улус керек. Мындый айалгада шиндеп jаткан тилдин артикуляционно-акустический тöзöгöзи чындыйы бийик  болор.

20-чи чактын 60-чы jылдарында алтай калыктын тили фонетика jанынан шинделип башталган. Шинжÿчи М.Ч. Чумакаева баштапкы ла катап  экспериментально-фонетический материалды jууп, алтай литературный тилдин туйук табыштарынын системазын   чыгарган.  Объективный методтор ажыра тилдин табыштары куманды, чалканду, анайда ок тÿштÿк теленит ле бачат телеуттардын диалектери шинделген.

Алтай тилдин унду табыштарын шиндеген шинжÿчилер мындый jетирÿлер эткен.

Шинжÿчи В.Н. Кокорин чалканду диалектти аудио-визуальный,  соматический ле электроакустический эп-аргалардын болужыла шиндеп кöрöлö, 15 ÿндÿ табыш тапкан. Онын шиндегениле, соматика jанынан  шиндеп кöргöжин ÿндÿ табыштардын бÿткен аргазын тöрт бöлÿкке бöлÿрге jараар. Бойынын тилди фонетика jанынан шиндегенин шинжÿчи мынайда jартайт: «Соматические исследования показали, что все мягкорядные звуки являются переднерядными, в основном слабо- и умеренно отодвинутыми; твердорядные гласные фонемы центральнозаднерядные с различной степенью выдвинутости. Так называемые закрытые (узкие) гласные  первой и второй ступени подъема; открытые (широкие)  третьей и четвертой ступени подъема [с. 146–151].

Туба-диалекттин фонетказын шиндеп, шинжÿчилер М.Ч. Чумакаева ла А.Н. Петькина мынайда бичийт: «Исследование квантитативных характеристик гласных туба-диалекта позволило установить, что в диалекте выделяется 16 гласных фонем, чётко объединяющихся в две группы кратких и долгих фонем. Долгие гласные длительнее соответствующих кратких гласных в 1,5–2,5 раза [с. 26–45]. Анайда ок туба диалекттин ÿндÿ табыштары шинделген.  Туба-диалектти шиндейле 16 ÿндÿ табыш тапкан, олорды эки бöлÿкке бöлиген: узун ла кыска ÿндÿлер. Узун ÿндÿлер кысказынан 1,5 катапка узун деп быжулаган.  

Шинжÿчи И.Я.Селютина куманды диалекттин унду табыштарын вокализимин шиндейле 14 фонеманан турганын jартаган.  Ол ижинде ÿндÿ табыштардын кысказы ла узунын темдектеген: «Проведенный анализ ингерентной длительности гласных в одинаковых позиционно-комбинаторных условиях позволил констатировать следующее: 1) широкие гласные регулярно длительнее своих узких коррелятов; 2) квантитативность оттенков мягкорядных фонем превалирует над темпоральностью соответствующих твердорядных гласных; 3) огубленные фонемы характеризуются большей фонической длительностью сравнительно с противопоставленными им неогубленными гласными»  [Селютина, 1998].

Шинжÿчи А.Т. Тыбыкова алтай тилдин фонетиказынын шинделгени керегинде мындый jетирÿ эдет: «Что касается диалекта алтай-кижи и его говоров, то их фонетика совершенно не изучена,   ни на слуховом, ни на инструментальном  уровне, диалект алтай-кижи остается абсолютно недоступным для научной общественности, что входит в острое противоречие с потребностями практического использования и теоретического изучения алтайского литературного языка. Язык стремительно развивается  как в соответствии со своими внутренними, имманентными закономерностями, так и под давлением экстралингвистических причин. Актуальной задачей, стоящей перед фонетистами, является задача фиксации и исследования артикуляционно-базовых характеристик алтайцев онгудайцев. Представляется чрезвычайно важным начать исследование фонетики опорного говора алтайского литературного языка, получить точные представления об артикуляторно-акустических особенностях онгудайского произношения для совершенствования орфоэпических и орфографических литературных норм.   [Тыбыкова, 1984; 1993].

Шинжÿчи С.Б. Сарбашева бойынын «Вокализм и консонантизм туба-диалекта алтайского языка» деп шинжÿ ижинде туба-диалекттин туйук фонемаларын база кöргöн. Шинжÿчинин темдектегениле туба-диалетин консонантизми керегинде мынайда бичиген: «Консанатизм туба-диалекта включает  18 единиц: [р], [р:], [m], [t], [t:], [s], [ ], [ ], [ ], [l], [r], [n], [‡:], [j], [k], [k:], [], [N]. Основными конститутивно-дифференциальными при знаками системы согласных туба-диалекта алтайского языка, являются шумность / малошумность, ртовость / назальность, артикуляторный ряд, способ образования шумообразующей преграды, краткость / долгота / долготнонеопределенность, для шумных долготнонеопределенных – круглая или плоская щелинность, для шумных плоскощелевых – степень палатализации, для малошумных ртовых переднеязычных – латераль ность или медиальность щели. Шумность / малошумность. Система фонем состоит из 11 шумных. фонем: [р], [р:], [t], [t:], [s], [ ], [ ], [ ], [‡:], [k], [k:], и 7 малошумных: [m], [n], [l], [r], [j], [], [N]. Аудитивный анализ и результаты компьютер ной обработки звуковых файлов показали, что согласные, квалифици руемые в соответствии с традициями индоевропеистики как сонорные, в тубинском языке, как и в большинстве тюркских языков Южной Сибири, в целом ряде позиций реализуются не в сонорных (звучных) оттен ках, а в сильно оглушенных или полностью глухих аллофонах, что дела ет некорректной трактовку этих согласных как сонорных. Эти согласные характеризуются акустически как малошумные (произносимые с мень шей степенью шума, чем шумные), артикуляторно – как сверхслабые (более слабые, чем шумные).

Бойынын «Проблемы и некоторые результаты изучения алтайского вокализма» деп ижинде шинжÿчи А.А. Шалданова алтай тилдин фонетиказын шиндегени керегниде темдектейт: «Фонетика алтайского языка и его диалектов активно исследовалась инструментальным путем с конца шестидесятых годов. В частности, М.Ч. Чумакаева, изучив объективные экспериментально-фонетические материалы, выявила систему согласных алтайского литературного языка [Чумакаева, 1978; 1970; 1972]. В последние годы жизни М.Ч. Чумакаева к исследованию алтайского вокализма [Чумакаева, 1984 а; 1984 б; 1988 а; 1988 б; 1996]. К сожалению, эта работа не была завершена. Кроме алтайского литературного языка, активно исследуются объективными экспериментальными методами различные аспекты звукового строя исчезающих северных диалектов  туба-кижи [Петькин, Чумакаева, 1989; Сарбашева, 2000], кумандинского [Селютина, 1983; 1998], чалканского [Мандрова, 1984; Кокорин, 1981, 1984], а также южных диалектов: теленгитского [Машталир, 1984; Герцог, 1986], бачатского телеутского [Меркурьев, 1970; Фисакова, 1984, 1986; Гаврилин, 1984,  1988].

Туба-диалекттин консанантизмин шиндеп кöрöлö, шинжÿчи С.Б. Сарбашева темдектейт:  «Все консонантные системы в исследованных диалектах Алтая структурируются противопоставлением единиц по шумности / малошумности, краткости / долготе / долготнонеопределенности. Специфически тубинской чертой является переход в твердорядных словоформах малошумного язычкового, соответствующего древнетюркскому, в губно-губной круглощелевой w с последующим выпадением его и стяжением вокального комплекса или слиянием в дифтонг по огубленному варианту. Особенностью консонантной системы туба-диалекта является и наличие тройной оппозиции переднеязычных плоскощелевых согласных по степени палатализации. Существенные расхождения отмечаются в субстанциональных характеристиках реализаций единиц выявленных систем. Эти различия обусловлены особенностями артикуляционно-акустических баз этнических групп – носителей рассматриваемых языков и диалектов, а также различной их историей. Структурные и функциональные характеристики звуковых подсистем туба-диалекта алтайского языка свидетельствуют о том, что диалект находится на стыке двух ветвей циркумбайкальского языкового союза [Наделяев 1986] – алтае-саянской ветви с системной организацией консонантизма по квантитету и утратой древнетюркского по южно-алтайскому типу [Широбокова 2000] и саяно-байкальской ветви (фарингализация гласных).

Шинжÿчи А.Шалданова алтай тилдин фонетказын шиндеери ле ширтеерин бÿгÿнги кÿннин учурлу сурактарынын бирÿзи деп чын чотоп, мынайда бичийт: «Итак, обзор алтаеведческих работ свидетельствует о большом внимании тюркологов к вопросам фонетики, обусловленном пониманием актуальности своевременной фиксации и изучения всех аспектов звукового строя алтайского литературного языка и алтайских диалектов.  Проблемы изучения тюркского вокализма. Изучение тюркской фонетики имеет длительную историю, породившую целый ряд проблем, необходимость решения которых осознается исследователями. В круг дискуссионных вопросов включаются как проблемы трактовки этимологической, пратюркской, общетюркской долготы, генезис которой остается неясным, отвергается многими тюркологами. Вторичная долгота гласных трактуется как развившаяся вследствие выпадения согласных и последующего стяжения гласных».

Айдарда, алтай тилдин фонетиказын шиндеген иштерден кöргöндö, тÿрк ле алтай шинжÿчилер алтай литературный тилдин ле онын диалекттеринин фонетиказынын сурактарына jаан аjару салганы билдирет.

 

АЛТАЙ ТИЛДИН ТУЙУК ТАБЫШТАРЫН ШИНДЕГЕНИ

2.1 Туйук табыштардын тöс фонематикалык темдектери

Эмдиги öйдö алтай тилдин табыштарын фонематика jанынан шиндеери элбеде jайылып барып jат. Ненин учун дезе фонетика кандый ла тилдин тöзöгöзи болуп jат. Тилдин табыштарынын учурын, онын камаанын jазап билип алза, кижиге сöсти чын бичиирине ле куучынданарына сÿрекей jаан болужын jетирер. Берилген иште алтай тилдин шуултту ÿнгÿр туйук  табыштарынын акустико-артикуляционный темдектери jарталат.

Алтай тилдин туйук табыштары, öскö дö тÿрк тилдердин туйук табыштары чилеп, бир канча бой-бойынан камаанду бöликтерге бöлинет.  Шинжÿчи Н.А. Баскаков бойынын «Диалекты алтайского языка» деп статьязында алтай тилдин туйук табыштары керегинде база темдектейт: «Северные диалекты алтайского языка значительно отличаются от диалектов южной группы и имеют много общих черт с соседним шорским языком. Менее выраженные фонетические, грамматические и лексические расхождения наблюдаются внутри каждой группы диалектов: в южной – между собственно0алтайским, телеутским и теленгитским диалектами, в северной – между туба, кумандинским и чалканским диалектами. Сохранение звонкого заднемягконебного г в конце слов; в южных говорах они замещаются долгими гласными. Например: сев.таг: южн. туу «гора»; ср.: суу «вода; уг/ÿг/уу: ÿй «дом» и др. В середине слов то же соответствие: сев. эче//эже: южн. эjе» [4, с.11].

Фонетика jанынан телеут диалект алтай ла тенит диалекттен ле алтай литературный тилден  башкаланып турат. Олордын анылу башказын кöп шинжÿчилер темдектеген. Н.А. Баскаков бу айалганы мынайда jартайт: « Алфавит созданный миссионерами на основе телеутского диалекта, состоял из восьми знаков для гласных звуков и 18 знаков для согласных звуков. С некоторыми изменениями этот алфавит существует и до настоящего времени.     

Алтай тилдин туйук табыштарын Т.М. Тощакова бойынын «Орфография алтайского литературного языка» (1958) jылда чыккан бичигинде база шиндеген. Шинжÿчинин темдектегениле: «Согласных фонем в современном письменном литературном языке насчитывается до 26, которые передаются на письме  23 буквами. В отличие от русского языка в алтайском языке нет группы мягких согласных, так же как и твердых согласных. В нем выделяется позиционная мягкость согласных в зависимости от качества гласных переднего ряда. В зависимости же от качества гласных заднего ряда согласные приобретают качество твердых согласных. В результате образуются парные варианты одной фонемы. в алфавите и орфографии для каждой пары звуков принято по одному знаку, например: кол – рука, кöл – озеро, кара – черный, кеме – лодка, тарак – гребень, терек – тополь и т.д.» [46, с. 38]. Бу шинжÿ ижинде Т.М. Тощакова алтай тилдин туйук табыштарын шуултту ла сонорныйга бöлÿген. Эмди алтай тилде сонорный туйук табыштарды башкалабай, ÿнгÿр туйук  табыштарга кожуп салган. Анайда ок шинжÿчи алтай тилдин туйук табыштарынын ассимиляция (прогрессивный ла регрессивный), диссимиляция, метатеза ла туйук табыштардын чын бичилерин jартап салган.

2.2 Шуултту ÿнгÿр туйук табыштар ла фонемалар

Шинжÿчи М.Ч. Чумакаева алтай тилдин туйук табыштарыннын фонематиказын jартап мынайда бöлиген: 1) привитивная оппозиция по участию голоса – звонкость// глухость; 2) градуальная оппозиция по напряженности активного органа – сильная напряженность//слабая напряженность // сверхслабая напряженность; 3) градуальная оппозиция по длительности артикулируемых согласных – долгота // краткость [с. 22].  «1) ÿннин болужыла бÿткен прививитывный оппозиция ÿнгÿр// тунгак деп бöлинет; 2) табышты чыгара айтканда турушкан активный органнын камааны jеткенин градуальная оппозиция деп айдар. Бу айалгада орган эрчимдÿ// ортолой эрчимдÿ// ÿн сыранай ас эрчимдÿ турушкан; айдылып турган туйуктарды узун ла кыска айдылганы jанынан кöргöн градуальный оппозиция.

Шинжÿчилер алтай тилдин ÿнгÿр ле тунгак туйук табыштарынын темдектерин фонематикалык анылу темдектерге кöргöн. Алтай тилди шиндеген шинжÿ иштерде, школдо ÿредип турган бичиктерде туйук табыштарды шуултту ла сонанты (сонорный) деп бöлийдилер. Алтай тилдин тйук табыштарын шиндейле шинжÿчилер мындый айалга темдектейт: «Согласные со средней относительной длительностью в 100 %  в интервокальной позиции можно определить как краткие согласные; соответственно согласные со средней относительной длительностью в 167 % в интервокальной позиции, если они не являются согласными на стыке морфем, следует определить как долгие согласные» [с. 51].

Алтаеведениеде кöрÿлип турган ÿнгÿр ле тунгак табыштар сöстöн jÿзÿн-башка позиционный бöлинтилер алынат. Сöстин бажындагы позицияда шуултту туйуктар туштайт: п-, б-, т-, с-, ш-, ч-, j-, к-, jе бир ле сöстö д-. Учындагы позицияда шуултту –п, -т, -с, -ш, -ч, -к деп табыштар туштайт. Öскö туйук табыштарла кожо сöстин ичинде интервокальный положениеде шуултту -б-, -п-, -д-, -т-, -г-, -к-, -ж-, -ш-, -з-, -с-, -ч-, -j- деп шуултту туйуктар туштайт: -б-, -п-, -д-, -т-, -г-, -к-, -ж-, -ш-, -с-, -ч-, -j-.

Шуултту ÿнгÿрлер тунгак эжеринин анчада ла ÿндÿ табыштардын ортозында турза чокум билдирет.  Темдектезе, ÿнгÿр ле тунгак эки табышты бой-бойына удурлаштырганы «одо» деп сöстö чокум jарт кöрÿнет: одо (öлöнди), ото (öлöнди мал jигени).   

Шинжÿчи М.Ч. Чумакаева «одо» деп сöсти кимографтын болужыла бичийле, шиндеп кöрöлö,  мындый шÿÿлтеге келген: «Анализ одиннадцати кимографических записей слова одо «выпалывай (траву) наговоренных дикторами дали такие результаты, что интервокальный –д- в слове одо является в одних случаях целиком звонким (1-8), в других случаях (9-11) частично звонким с глухим элементом внутри в среднем до 35, 7 %  общей длительности звука» [23]. «Одо» деп сöсти он бир катап айттыртып, кимографикалык бичилгенинен мындый айалга кöрилет: «одо» деп сöстö интервокальный –д- бир учуралда бÿдÿнге ÿнгÿр табыш болуп jат (1-8), öскö учуралдарда (9-11) талортолой ÿнгÿр, сöстин ичинде – тунгак 35, 7 % табыштын бÿткÿл узуныла». «Ото» деген сöсти кимографикалык бичийле, -т- деп тунгак туйук табышты шиндеп кöрöрдö, мындый айалга болгон: «по кимографическим словозаписям звука -т- в слове «ото» (пасись) согласный –т- частично глухой с начальной и конечной звонкостью; начальная звонкость в среднем составляет 8,7 % общей длительности звука; серединная глухость – 70, 8 %, конечная звонкость – 20,5 %.

«Ото» деп сöсти кимографтын болужыла бичийле шиндеп кöрöлö, мындый шÿÿлтеге келген: -т- деп туйук табыш тунгак туйук болуп турган деп jарталган; сöстин бажында ла учунда ÿнгÿр боло берет; сöстин бажында ÿнгÿр табыш болуп турганы узуныла 8,7 %,. Орто тунгак – 70, 8 %, учундагы ÿнгÿр – 20,5 %.

Шинжÿчи М.Ч. Чумакаева бу сöстöрди осцилографтын болужыла база бичиген. Чокумдап, jартап, быжулап шиндеп кöрöрдö, бу эки аппараттын (кимографтын ла осциллографтын) турултазы анды ла болгон. Интервокальный позицияда кезик табыштар база туштайт, олор –п-, -т-, -к- деп букваларла темдектелет. Темдектезе: jапаш, кату, неке.

Кимографтын ла осциллографтын болужыла бичийле шиндегенде, -п-, -т-, -к- деп табыштар jарымдай ÿнгÿр, jе тунгак jаны кöп болгон тунгак туцук табыштар болгоны jарталат.

Сöстöн сöс бÿткенде, эмезе сöстин бÿдÿми солунганда, тöзöгöнин калганчы туйук табыжы интервокальный позицияда боло берет. Темдектезе: ат (кижинин ады), ада (кижиге ат ада) деп сöс ÿндÿ табыштан башталып турза, бу учуралда, эмдиги орфографияга тайанып, интервокальный позицияда болуп калган туйук табышты бичикте бойынын буквазыла темдектелер.

Берилген ончо jартамалдарды бириктирип, мындый тÿп-шÿÿлте эдерге jараар: орфографияда темдектелген т ла интервокальный д бир ле фонеманын позиционный учурдын башка-башка учурлары болот. Анайда ла ок к табышла интервокальный г, андый ла айалгада с табыш ла интервокальный зш ла ж, п ла б табыштар. Туйук табыштар орфографияда бир ле фонема болуп ÿндÿ ле тунгак туйук буквала темдектелет.

Айдарда, шинжÿчи М.Ч. Чумакаеванын туйук табыштарды  шиндегени Н.А. Баскаковтын «Ойротско-русский словарь» деп сöзлигинде эткен шÿÿлтезин быжулап jат.

Бириктире кöргöжин шинжÿчилер мындый тÿп-шÿÿлтеге келген:  «Учитывая описанные выше в общих чертах особеннсти проявления шумных согласных алтайского языка в инициальной, финальной и медиально-интервокальной позициях, следует взять по сомнение общепринятое сейчас в алтаеведении истолкование оппозиции этих согласных по признакам глухости//звонкости» [с. 34]. «Ончо öрö берилген шуултту табыштардын инициальный, финальный ла медиально-интервокальный анылуларын аjаруга алып, эмдиги алтаеведениедеги шуултту ÿнгÿр  ле тунгак туйук табыштар керегинде эдилген jартамалдарга аланзу бар деп айдар керек».

Шуултту туйук табыштарды jартаары.

[р] деп фонема. Фонема [р] – согласный шумный ртовой периферийный, губно-губной. [р] деп фонема шуултту оостын учында (кырында), эриндердин болужыла бÿткен, кыска туйук табыш. [р] деп фонема кöп тузаланып турган фонемалардын бирÿзи болуп jат. сöстин бажында, ортозында ла учында турар аргалу: [р] V=, =V [р]=,  = V [р].  Фонема [р.] кандый ла сингорманичный ÿндÿ табыш ла туштажат: [par] бар,  [per] бер, [pök] бöк, [pyr] бÿр, [köp] кöп, [kyp] кÿп, [op] оп,  [jyyp] jууп ла онон до öскöлöри.

[р] деп фонеманы айдылар аргазы (артикуляционная настройка). «Отткенки фонемы [р] артикулируются при слабонапряженном сближении нижней губы (активный орган) с верхней губой (пассивный орган). Поэтому смычность дополняется щелевыми компонентами, а в интервокальной позиции может целиком заменяться йелинностью» [с. 65].

«Орфография и пунктуация алтайского языка» (1981) деп В.Н. Тадыкин ле А.Т. Тыбыкова  тургускан шинжÿ иште эмдиги литературный алтай тилдин туйук табыштарынын чын бичилери берилип калаган. Бу ишке тайанып эмдиги öйдин алтай литературный тилинде туйук табыштарын ылгап кöрöрис.

Алтай тилде туйук 23 табыш бичиирде букваларла темдектелип турганы берилген. Орус тилден башказы алтай тилде jымжак ла кату туйук табыштар jогы болот. Jе ÿч j, т, д деп табыш бойы алдынан фонема болор аргазы jогында. Алтай тилде ончо туйук табыштар, тоого j, й, ч, деп табыштарды  албай, олордын кийнинде  турган ÿндÿ табыштардан камаанду болып, jымжак ла кату болот. Онын турултазында бир ле туйук табыштын кату ла jымжак варианттары боло берет. Кажы ла бир эжер табыш орфографияда бир буквала темдектелет. Темдектезе: кол – кöл, кара – кере, кос – кöс, бала – беле, манн – мен ле о.ö. Кату эжер  jаныс ла й ла ч табыш jок.   

Алтай тилдин туйук табыштары ÿнгÿр (сонорный) ле туйук деп табыштарга бöлинет. Ÿнгÿр табыштардын бÿдеринде ÿн табыштан (шуулттан) артык болот. Бу айалгада ÿндÿ туйук табыш бÿдет. Ÿн jогына jÿк ле табыштан (шуулттан) бÿткен табыштар тунгак туйук болот.  Бу табыштар эжерлÿ туйуктар болот. Ÿнгÿр туйук табыштар: б, г, д, j (дь), ж, з, в; тунгак туйуктар: п, т, j, (ть), ш, с, ф.

Аjару: ÿндÿ ле тунгак j табыштын варианттары (ть) ла (дь) jаныс ла j буквала темдектелет. Тунгак туйук j (ть) сöстин бажында туштайт: jон (тьон), ÿндÿ туйук j (дь) сöстин ортозында туштайт: каjу (кадьу), салjа (салjа).

Эжери jок jÿк ле ÿнгÿр (сонорный) м, н, н, р, л, й табыштарды айтканыста, ÿн табыштан (шуулттан) артыктай берет. Бу табыштар носовой (тумчуктын болужыла)  м, н, н  ла неносовой (тумчук турушпазыла) р, л, й болот.

«По месту образования согласные звуки различаются как губные, переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные» [с. 56]. Бÿткен jериле туйук табыштар эрин, эрин ле тилдин болужыла, тилдин болужыла бÿдет.

Эрин туйук табыштарга б, п, м, в, ф деп табыштар кирет. Олордо бойынын ортозында бöлинет: jÿк ле эриндердин болужыла: б, п, м ла эрин ле тиштин болужыла бÿткен: в ла ф табыштар. Туйук р деп табышты айтса тилдин учы тыркырап турат, онын учун бу табыш тыркырууш деп адалат.

Тилдин ортозында табылган табыштарга j, й, ч деп табыштар кирет. Бу табыштарды айдарыста тилдин ортозы ла тандайдын бажында jаны бириге берет.

2.3  Тунгак туйук табыштар ла фонемалар

Алтай тилде кезик авторлор туйук табыштарды алдынан башка анылу бöлÿкке бöлийдилер. Ол бир бöлÿк сонорный (сонанттар): м, н, н, л, р табыштар. Бу ууландыруны jöмöп турган шинжÿчилер: М.С. Канаев (Тощаков), Т.М. Тощакова, А.Г. Шабураков, Н.П. Дыренкова, Н.А. Баскаков, Е.С. Тюхтенева, Е.А. Тозыякова, Н.П. Кучияк. Jе кезик авторлор алдынан башка бöлÿбей бу табыштарды ÿнгÿр туйук табыштарга кийдирет: алтай тилдин грамматиказында берилген туйук табыштар «jымжак» табыштар деп кöрÿлет, Н.А. Каланаков, Н.Н. Суразакова, З.С. Суразакова ла о.ö.

Алтай тилде башка-башка квалилификация алынып турган табыш - [й]: 1). Шумный проточный (ÿн ле шуулттан) бÿткен деп бир кезик шинжÿчилер jартайт: Н.П. Дыренкова, Н.А. Баскаков, Т.М. Тощакова, Е.С. Тюхтенева, В.А. Чечкина, Е.А. Тозыякова ла Н.П. Кучияк; 2). Гласно-согласный (ÿндÿ-туйук табыш): В.В. Радлов; 3). Сонант-сонорный (шуултты ас): Т.М. Тощакова, А.Г. Шабуракова; 4). Гласный (ÿндÿ табыш): М.С. Канаев.

Айдарда, бу ончо берилген шинжÿчилердин ууландыруларын шиндеп кöрöлö, эмдиги алтай литературный тилде    м, н, н, л, р деп табыштар эжери jок jÿк ле ÿнгÿр туйук табыштар болып турганын керелейдис.

Бистин куучын-эрмегистин сöстöри табыштардан туруп jат. Табыштарды бис айдып ла угуп jадыбыс. Табыштар сöстöрди бойы-бойынан ылгаштырып jат.

Куучын-эрмектин табыштарын чыгара тынган кейдин болужыла öкпö, тынар тамак ла ÿннин учуктары, оостын ла тумчуктын ичи, тил, эриндер, тиштер, тандай бÿдÿрип jат. куучын-эрмектин табыштары бÿдеринде ÿн эмезе ÿн ле табыш (шуулт) кожо, эмезе jÿк ле табыш (шуулт) туружат.

Ÿндÿ ле туйук табыштар. Ÿн туружып бÿткен табыштарды ÿндÿ табыштар деп айдыр jат. ÿндÿ табыштарды айтканыста, чыгара тынган кей оостон jайым öдÿп чыгар: [а], [о], [у], [ы], [э], [ö], [ÿ], [и].

Ÿн ле табыш (шуулт) эмезе jÿк ле табыш (шуулт) туружып бÿткен табыштарды айтканыста, чыгара тынган кей оостон jайым чыкпас, буудактарга: эриндерге, тилге, тишке, тандайга табарып, туйукталып чыгар. Темдектезе: [с], [б], [к], [т], [р], [м], о.ö.

Бÿдер эбиле туйук табыштар ÿнгÿр ле тунгак болот. Ÿн ле табыштан (шуулттан) бÿткен туйуктарды ÿнгÿр туйуктар деп адап jат.

Ÿн jогына jÿк ле табыштан (шуулттан) бÿткен туйуктарды тунгак туйуктар деп адап jат.

Ÿнгÿр ле тунгак туйуктар сöстöрди ылгаштырып jат. Темдектезе: экÿ – эгÿ, jалтан – jалдан, аш – ажу, кöс – кöзим, jöп – jöби. Ÿнгÿр ле тунгак туйуктар эжерлÿ ле эжери jок болор.

Темдектезе: ÿнгÿр ле тунгак эжерлÿ туйук табыштар:  [б] - [п]; [в] - [ф]; [г] - [к]; [д] - [т]; [ж] - [ш]; [з] - [с].

Эжери jок туйук табыштар: jÿк ле ÿнгÿр [j], [й], [л], [н], [н], [р]   ле jÿк ле тунгак [х], [ц], [ч], [щ].

Телекейде ÿч мунга jуук тилдер бар. Ол тилдердин табыштары jендейинче тÿней. Jе кажы ла тилде бойынын анылу табыштары база бар. Темдектезе, алтай тилдин анылу табыштары: [ö], [ÿ], [j], [н]. Орус тилдин - [в], [ф], [х], [ц], [щ].

Букваларды бис бичип ле кычырып jадыс, табыштарды – айдып ла угуп jадыс. Кажы ла буква бойы башка атту.

Алтай афавитте 37 буква: 12 ÿндÿ буква: а, о, у, ы, е, ö, ÿ, и, е, ю, я; 23 туйук буква: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ; 2 буква: ъ, ь – табыш темдектебей jат.

Б, г, д, ж, з – буквалар су-алтай сöстин бажында да, учунда да бичилбес. Jе [п] деп тунгак туйукты сöстин бажында бэ буквала темдектеп бичип jадыс: баспак [п], бака [п]; [дэ] – буква толу ла алтай сöстöрдин бажында турар: де, деп, дезе; л, р, й буквалар сöстин бажында база турбас, jе эл буква база толу сöстин бажында турар: ла, ле, ло, лö – деп колбоочыларда; лаптап, лапту деп сöстöрдö.

     Шинжÿчилер В.Н. Тадыкин  ла А.Т. Тыбыкова  тургускан «Орфография и пунктуация алтайского языка» (1981) алтай тилде ончо туйук табыштардын бÿткен jерин ле чын бичилерин jартап салган.

Алтай тилдин туйук табыштарынын аныланганы:

б – унгур, узетарткыш, эриндердин болужыла буткен табыш. Алтай орфрографияда состин бажында п табыштын ордына б табыш бичиир: баш, бозу. Тöс позициязы б деп туйук табыштын  сöстин ортозы ла учында болот;

п – тунгак туйук табыш, эриндердин болужыла бÿткен. Сöстöрдö бастыра ла позицияларда туштайт - почта, jапаш, сап;

в – унгÿр, jиктелген, эриндердин болужыла бÿткен туйук табыш. Орус тилден кирген сöстöрдö туштайт: вагон, завод;

ф – тунгак туйук табыш, jиктелген, тиш ле эриндердин болужыла бÿткен. Орус тилден кирген сöстöрдö туштайт: ферма, шофер, шарф;

д – унгур, узетраткыш, тилдин бажында буткен туйук табыш. Де, деген, деди, деп состордон башка алтай состордо бажында ла ортозында турар: одо, сымда, салда;

т – тунгак, узетарткыш, тилдин бажында будер туйук табыш, ончо ло  позицияларда учуратй: таш, кату, малта, тат, ат;

j – эки табыш угулат, jымжак, тунгак, узетарткыш, тилдин ортозында будер ть табыш, состордин бажында туруп jат: jай, jеен, онойдо ок унгур, узетарткыш, тилдин ортозында будер дь табыш: каjу, эjе;

з – унгур, jиктелген, тилдин бажында будер туйук табыш, состин ортозында турат: казан, канза;

 с -  тунгак, jиктелген, тилдин бажында будер туйук табыш, турар jери  ончо: сас, курсак, аспак, сарас;

ж - звонкий, щелевой, переднеязычный согласный. Встречается в середине слова: кожон, аржан; в заимствованных словах эта буква пишется и в начале, и в конце слова: Жданов, гараж.

ш - глухой, щелевой, переднеязычный согласный. Встречается во всех позициях: шил, шан, коштой, тош;

щ – палатальный, глухой, щелевой, переднеязычный согласный. Встречается в словах, заимствованным из русского языка: щетка, плащ;

ч – глухой, слитный, или аффрикативный, переднеязычный согласный. Встречается в заимствованных словах: чолмон, чочко, чач;

ц - глухой, слитный, или аффрикативный, переднеязычный согласный. Встречается в заимствованных словах: цемент, демонстрация;

х - глухой, щелевой, заднеязычный согласный. Встречается в заимствованных словах: химия, колхоз, совхоз;

м - звонкий, смычный, губно-губной, носовой согласный. Встречается во всех позициях: мал, кеме, камду, эм;

н - звонкий, смычный, переднеязычный носовой согласный. Встречается во всех позициях: неме, чанак, кон, ногон;

н  -  звонкий, смычный, заднеязычный носовой согласный. Встречается в середине и в конце слова: мандай, шан, мен;

л - звонкий, щелевой, переднеязычный, сонорный, боковой согласный. В начале собственно алтайских слов не встречается, кроме слова лап и его производных: лап, лапта, лаптап айт. Тос jери л – состин ортозы ла учы: келескен, салкын, салда, сал, заимствованный состордо ончо ло jерде учурайт: литр, калаш, зал. Ÿнгÿр, jаачак, тилдин бажында бÿткен, сонорный, туура туйук табыш. Алтай сöстöрдин бажында туштабайт. Тöс позициязы л деп туйук табыштын  сöстин ортозы ла учы болот. Öскö тилдерден кирген сöстöрдö бастыра ла позицияларда туштайт.

р -  звонкий, щелевой, переднеязычный, сонорный, дрожащий согласный. В  исконно алтайских словах встречается лишь в середине и в конце слова: кара, керек, баарчык, кортык, кар.  В заимствованных словах встречается во всех позициях: радио, рельс; Ÿнгÿр, jаачак, тилдин бажында бÿткен, сонорный, тыркырууш туйук табыш. Алтай сöстöрдин бажында ла учында туштайт. Öскö тилдерден кирген сöстöрдö бастыра ла позицияларда туштайт.

й – унгур, jиктелген, тилдин ортозында, сонорный. Состин ортозында ла учында туштайт: койон, jай, в заимствованных словах эта буква пишется во всех позициях: Йошкар-Ола, майор, май; Ÿнгÿр, jиктÿ, тилдин ортозында бÿткен, сöстöрдин отрозында ла  учында туштайт.

г – унгур, узетарткыш, тилдин кийнинде ле тозинде турар. Состин ортозында ла учында учураар; заимствованный состордо бажында да турар: герой, геолог.

к – тунгак, узетарткыш, тилдин кийнинде ле тозинде будер. Ончо ло jерде турар: кей, кас, кÿкÿрт, кокыр, чечек, тарак. Тунгак, тилдин тöзинде бÿткен туйук табыш. Сöстин ончо ло позицияларында туштайт.

Айдарда, алтай тилдин кажы ла туйук табыжын ончо jанынан шинжÿчилер шиндеп кöрöлö, jартап салган. Алтай тилдин туйук табыштары орус тилдин туйук табыштарынан башкаланып турган. Суу алтай туйук табыштар алтай тилдин база бир анылузы болот. Эмдиги алтай тилде фонетиканын сурактарын онон ары  шиндеп ле öскÿрер керек.

2.4. Туйук табыштардын ассимиляциязы

«Ассимиляция согласных представляет собой фонетический процесс, по которому происходит уподобление одного звука другому по звонкости и глухости. Ассимиляция согласных действует как в прогрессивном, так и в регрессивном направлениях» [42, с. 59]. Туйук табыштардын ассимиляциязы фонетикалык процесс болот. Эки табыш бой-бойына ÿнгÿриле тунгагыла тÿнейлежип турат. Туйук табыштардын ассимиляциязы прогрессивный ла регрессивный болот.

I. Туйук табыштардын прогрессивный ассимиляциязы

«Закон прогрессивной ассимиляции состоит в уподоблении согласных по признаку глухости и звонкости, которое происходит на границе корня и аффикса» [42, с. 59]. Прогрессивный ассимиляциянын jасагы эки туйук табыш бой-бойыла ÿнгÿриле тунгагыла тазыл ла кожултанын кырында тÿнейлежип турганында. Прогрессивный ассимиляцияны эки бöлÿкке бöлиирге jараар: 1) Сöстин тазылы, эмезе тöзöгöзи тунгак туйук табышка токтозо, сöс бÿдÿрер ле сöс кубулар кожулталары база тунгак туйуктан башталар. Öскöртö айтса, сöстин учундагы тунгак туйук, сöстин кожклтазынын баштапкы туйук табыжын бойына тÿнейлеп алат. Темдектезе: баш - баш+та, ат - ат+ка, тош –тошjто, эт - эт+тен, бас – бас+кыш ла о.ö.  2) Сöстин тазылы, эмезе тöзöгöзи ÿнгÿр туйук табышка, эмезе ÿндÿ табышка токтозо, сöстин сöс бÿдÿрер ле сöс кубултар кожултазы база ÿнгÿр туйук табыштан башталар. Темдектезе: кöл – кöлгö, кыр – кырга, ан – анда, бар – барба, тура – турадан.

Прогрессивный ассимиляция сöс бÿдÿрер де, сöс кубултар да кожултада jаантайын туштайт. Мыныла колбой кожулталар база тунгак ла ÿнгÿр бöлÿкке бöлинет. Онын учун кожулталар озо турган ÿндÿ табыштан камаанду боло берет. Кöп тоонын кожулталары башка-башка болот: 1) тунгак туйук табыштан: -тар, -тер, -тор, -тöр: касс – кастар, терек – теректер, кос-костор, сöс – сöстöр; б) ÿнгÿргÿр табыштан: -дар, -дер, -дор, -дöр: jалан – jаландар, jен – jендер, jол – jолдор, кöл – кöлдöр ле –лар, -лор, -лер, -лöр: таар – таарлар, jер – jерлер, нöкöр – нöкöрлöр.

2) Кажы ла кубулткыш тöрттöн ала он эки вариантка jетире кожулталарлу болор аргалу. Темдектезе:  береечи кубулткыш тандай, эрин гармония –ка, -ке, -ко, -кö: чач – чачка, jес – jеске, кос – коско.

Тунгак ла ÿнгÿр табыштардын ассимиляциязы чике ле болот. Кöп саба кожулталарга прогрессивный ассимиляция бойынын камаанын jетирет. Оосло куучындап айтса, бир канча тизÿ сöстöрдин баштапкы турган туйук табыжына прогрессивный ассимиляциянын камааны база jедет. Темдектезе: 1) колболу тооломолордо – куучында: он дöрт, он догус, jирме догус, jе орфографияда, ол эмезе бичииринде: он тöрт, он тогус, jирме тогус;

2) колболу глаголдордо – куучындап айтса: тура дÿш, кеде дурр, орфографиянын jасагыла: тура тÿш, кеде тур;

3) Сöсколбуларда - айтса: кара гуш, кара гурт, школго гелген; орфограия jанынан кöрзö: кара куш, кара курт, школго келген.

Айдарда, прогрессивный ассимиляция алтай тилдин туйук табыштарына jаан камаанын jетирип турган.

II. Алтай тилде туйук табыштарга  регрессивный ассимиляциянын jетирип турган камааны

Регрессивный ассимиляция деп мындый фонетикалык айалганы айдадылар: кийнинде турган табыш алдындагы табышты бойына тÿнейлеп турганын,  тескери тÿнейлеш – регрессивный ассимиляция деп айдар. Бичиште билдирбей jат, jе айтканда, оосло айткан куучында элбеде jайылат. Темдектезе: jакшы деп сöстин ортозында «jахшы» деп угулат, акча – ахча, садыб ал – сат ал, угуп ал – угуб ал.

Алтай тилдин фонетиказында эн ле jаан анылузы деп туйук табыштар ÿндÿ табыштардын болужыла солунганы болот. Эн ле элбеде jайылганы ол качан сöстин учунда турган тунгак туйук табыш ÿндÿ табыштан башталган болзо ÿнгÿр эжерине кöчö берери: баш – бажы, ат – ады, кöс – кöзи, кап – кабычак – чагы.

Айдарда, алтай тилде туйук табыштардын  ассимиляциязы эки башка болот: прогрессивный ла регрессивный. Прогрессивный ассимиляция алтай тилдин бичиир орфографиязында элбеде jайылган болот, регрессивный ассимиляция ÿндÿ табыштардан камаанду болот.

2.5. Туйук табыштардын диссимиляциязы

Алтай тилде туйук табыштардын база бир анылузы диссимиляцияла колболу болот.  Диссимиляция деп эп-арга алтай тилде ассимиляция чылап элбеде jайылбаган. Бу эп-арганын учуры коштой турган туйук табыштар бой-бойына тÿнейлешпей, алдынан бойы ла артып каларында. Ÿнгÿр табыш ла тунгак туйук табыш эжерине кöчпöй лö ол ло бойы артып калат. Темдектезе:

нк – шонкор

нт – антар, манта

лт – малта, калта

лк – салкын, jалкын

лч – мылча, чалчык

рт – тарт, öртö

рк – торко

рс – курсак, борсык

рч – курча, чöрчöк

мт – тумчук, тамчы

нт – тинти, казынты

нч – ончозы

йк – jайка.

Алтай тилдин тунгак к ла т деп табыштары ÿндÿ табыштардын ортозында да турган болзо, морфология jанынан биригип калган сöстöрдö бойынын ÿнгÿр эжерине кöчпöй jат. темдектезе: эки, меке, така, сакы, ÿкÿ, бака, jети, бука, отыр.

Тунгак туйук ч деп табыш канды ла айалгада ÿнгÿр болбой jат, ненин учун дезе бу табышта ÿнгÿр эжери jок. темдектезе: чач – чачы, курч – курчы, качы, малчы.

Бир канча туйук табыштар бой-бойынын jанында турза тунгак туйук ÿнгÿр эжерине кöчпöй jат. темдектезе: сырт – сыртына, jарт – jарты jок, jурт – jурты jок.

Тунгак туйук к, с, т, ш табыштар ÿнгÿр л деп табыштан башталган кожулта болзо, ÿнгÿр эжерине кöчпöй jат. Темдектезе: тарак – таракла, кöс – кöслö, эт – этле, тош – тошло.

Алтай тилде узун ÿндÿ табыштарла кожо узун туйук табыштар база туштап турат. Эки jаба турган туйук табыш тазылдын ла тöзöгöнин ле кожултанын jаба турганынан табылат. Бу айалганы прогрессивный ассимиляцияга кийдирерге jараар. Бичизе эки туйук табышты эки тÿней буквала темдектейт.  

Айдарда, алтай тилдин туйук табыштары ассимляциянын  ла диссимиляциянын jасагынан  камаанду болот. Бу айалгада туйук табыштар солунбай, кажызы ла бойынын алдында туйук тунгак табыш болуп артат.     

 

АДАКЫ СÖС

Иш алтай тилдин туйук табыштарына учурлалган.  Иштин амадузы – эмдиги öйдöги алтай литературный тилдин ле диалекттердин туйук табыштарын элбеде jартаары болгон. Тургузып алган амадуны бÿдÿрерге шинжÿ иш мындый некелтелерге тайанып  шинделген: текши тил билимде ле тÿрк тилдерде туйук табыштарды шиндегенин кöрöри; алтай тилде туйук фонемалардын учурын jартаары; алтай тилде ле диалекттерде туйук табыштардын анылузын шиндеери; туйук табыштардын бöлингенин jартап кöрöри; алтай тилдин ле диалекттердин фонемаларынын фонологический бÿдÿмин ылгаары.

Текши тил билимде орус ла  тÿрк тилдердин туйук табыштарын алдынан ла бери шинжÿчилер шндеп келген. Орус тилде фонетиканы шиндеп баштаган  шинжÿÿчилердин бирÿ Л.В. Щерба болот. Фонология деп науканын тöзöлгöнин база онын адыла колбойдылар, Ленинградтын Фонологический школы тöзöп,  экспериментальный кабинеттин öзÿмине jаан камаанын jетирген. Анайда ок шинжÿчи бойынын ÿредÿчизи  И.А. Бодуэн де Куртенэнин ижине тайанып,  фонемалар керегинде элбек ле jÿзÿн-башка анализ эткен.

Тÿрк  ле алтай тилдерде фонетиканы шиндеген билимчилер: В.В. Радлов, Н.А. Баскаков, Т.М. Тощакова, А.Г. Шабураков, Н.П. Дыренкова, М.Ч. Чумакаева, Е.А. Тозыякова, Н.П. Кучияк, Н.Н. Суразакова, З.С. Суразакова А.Т. Тыбыкова, И.Я. Селютина, С.Б. Сарбашева ла о.ö.  Иштин тöзöгöзи эдип М.Ч. Чумакаеванын «Согласные алтайского языка» деп монографиязына ла онон до öскö алтай тилдин туйук табыштарын шиндеген шинжÿчилердин иштерине тайанып шинделген. 

Эмдиги öйдин алтай тилинде 16 туйук табыш бар. Артикуляционно-акустический jанынан бу ончо табыштар айдыларда буудактар öдöт. Буудактар туйук табыштардын тöс темдеги болот. Олор туйук табыштарды ÿндÿ табыштан ылгап, бöлÿп турган jаан айалга болот. База бир темдеги качан туйук табыштарды айтканыста тынган кей оостон jайым чыкпай буудактарга туштаганда, эриндер, тиштер, тил, тандай кейдин табарганынан кажыла орган эрчимдÿ иштеп турат. Бу туйук табыштардын экинчи фонетикалык темдеги болот. Алтай тилдин туйук табыштарын айтканда кей оостон чыгарда буудактар тын эмес ле эрчими ас туружып турат. Алтай тилде органдар öткÿре эрчимдÿ туружар аргазы jок. Онын учун туйук табыштар ÿнгÿр ле тунгак деп бöлинет. Ÿн ле табыштан (шуултан) бÿткен туйуктарды ÿнгÿр туйуктар деп адап jат. Jÿк ле табыштан (шуулттан) ÿн jогынан бÿткен туйуктарды тунгак туйуктар деп адап jат. Бу анылу темдеги ажыра алтай тилдин туйук табыштары мынайда бöлинет: [p], [t], [s], [h], [k],  [p:],  [t:] ла шуултты ас [т], [ч], [л], [р], [j]. Кыска шуултту фонемалар ÿнгÿр лерине кöрö кöп болот. Узун шуултту фонемалар  [p:],  [t:],  [т], [ч] тунгак табыштарда билдирет.       

Туйук табыштардын тöс темдектерин; шуултту ÿнгÿр туйук табыштар ла фонемаларды; тунгак туйук табыштар ла фонемаларды; туйук табыштардын ассимиляциязын ла туйук табыштардын диссимиляциязын шиндеп кöрöлö мындый тÿп-шÿÿлтеге эдерге jараар:  Алдында шинжÿчилер алтай тилдин туйук табыштарын ÿнгÿр, тунгак ла сонорный деп бöлÿген. Шинжÿчи М.Ч. Чумакаева (шуултты ас) табыштарды сонорный ÿнгÿр деп айдарга jарабас деп шÿÿлте эдет. (Шуултты ас) табыштарды, ончо берилген шинжÿчилердин ууландыруларына тайанып кöрöлö, эмдиги алтай литературный тилде    м, н, н, л, р деп табыштар эжери jок jÿк ле ÿнгÿр туйук табыштар болып турганын кереледис.

Шуултту туйук табыштардын чын бичилерин мынайда бöлиирге jараар:

1.     Узун шуултту туйук фонемалар [p:],  [t:],  [ч:] морфология jанынн кöрзö кöп jандай сöстин ортозында туштайт ла орфография jанынынан алза мындый букваларла темдектелилет: п, т, к.

2.     Узун шуултту [ч:] деп фонема сöстин кажы ла тужунда туштаар аргалу, ч деп буквала темдектелет.

3.     Кыска шуултту туйук фонемалар  [t], [s], [ш], [k] сöстин бажында, сöстин учунда, öскö шуултту табыштарла кожо сöстö тунгак болуп кöрÿлет. Бу учуралда бичикте т, к, с, ш деп букваларла темдектелет. Сöстин ортозында эки ÿндÿ табыштын ортозында турза олор ÿнгÿр эжерине кöчö берет. Бичикте д, г, з, ж деп букваларла темдектелет.

4.     Кыска шуултту туйук табыш [j] сöстин бажында ла сöстин ортозында туштайт. Бичикте кайда ла турза j деп буквала темдектелет.  

Алтай тилде туйук табыштар ассимиляция ла диссимиляция деп jасактардан камаанду болот. Алтай тилде ассимиляция эки бöлÿктен турат: прогрессивный ле регрессивный. Туйук табыштарга  прогрессивный ассимиляциянын jетирип турган камааны jаан болот. 

Айдарда, алтай тилдин туйук табыштары диссимиляциянын jасагынан тын  камаанду болбойт. Бу айалгада туйук табыштар солунбай, кажызы ла бойынын алдында туйук тунгак табыш болуа артат.    

Айдарда, иште эмдиги алтай тилдин туйук табыштарын шинжÿчилердин иштерине тайанып шиндейле, тургузылган амаду ла некелтелер бÿткен деп айдарга jараар.    

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРАНЫН ТИЗИМИ

1.     Ахматов Т.К. Звуковой строй современного киргизского языка [Текст] / Т.К. Ахматов. Фрунзе, 1968, с. 6-29, 78-126.

2.     Баскаков Н.А. Алтайский язык. [Текст] / Н.А.  Баскаков  М., 1958.

3.     Баскаков Н.А. Очерки грамматики ойротского языка. В кн. «Оротско-русский словарь». [Текст] / Н.А. Баскаков. Составители Баскаков Н.А. и Тощакова Т.М., 1947.

4.     Баскаков Н.А. Диалекты алтайского языка. [Текст] / Н.А.  Баскаков // Вопросы алтайского языкознания. Горно-Алтайск, 1988 а, с. 3–20.

5.     Баскаков Н.А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. [Текст]. / Н.А. Баскаков М., 1988 б.

6.     Биишев А.Н. «Первичные» долгие гласные в тюркских языках. [Текст] / А.Н.  Биишев Уфа, 1963.

7.     Бирюкович Р.М. О рефлексах первичных долгих гласных в односложных словах чулымско-тюркского языка [Текст] / Р.М.  Бирюкович // Вопросы языкознания, 1973. – 293 с.

8.     Биткеев П.Н. Алтайский язык. [Текст] / П.Н. Биткеев В кн. «Языки народов СССР», т. 2. Тюркские языки. – М., 1966.

9.     Биткеев П.Н. Согласные фонемы калмыцкого языка. [Текст]. / П.Н.  Биткеев Улан-Удэ, 1965. – 267 c.

10.                        Бирюкович Р.М. О первичных долгих гласных в чулымско-тюркском языке // Советская тюркология, 1975, № 6, с. 55–67.

11.                       . Звуковой состав бурятского языка. [Текст]. / И.Д Бураев Улан-Удэ, 1959.- 352 с.

12.                       Вербицкий В.И.Словарь алтайского аладагского наречий тюркского языка. [Текст]. /Казань, 1884.

13.                        Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. [Текст]. / В.И.  Вербицкий М., 1893.

14.                        Гаврилин Н.В. Реестр гласных фонем в языке бачатских телеутов // Фонетика языков Сибири. Новосибирск, 1984, с. 67–73.

15.                        Гаврилин Н.В. Система гласных фонем в языке бачатских телеутов (по экспериментальным данным). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1987.

16.                        Гаврилин Н.В. Дистрибуция гласных в языке бачатских телеутов // Вопросы алтайского языкознания. Горно-Алтайск, 1988, с. 53–62.

17.                        Герцог О.Ф. Ритмомелодика собственно-повествовательных предложений теленгитского диалекта алтайского языка // Фонетические структуры в сибирских языках. Новосибирск, 1986, с. 125–143.

18.                        Грамматика алтайского языка, составленная членами Алтайской духовной миссии. [Текст]. /под ред. Н.А. Баскакова.- Казань, 1869. – 363 с.

19.                        Дамбыра И.Д. Позиционная длительность гласных в Каа-Хемском говоре тувинского языка (в печати). /

20.                        Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. [Текст]. / Н.К. Дмитриев – М.-Л., 1948. – 267 c.

21.                       Дмитриев Н.К. Стой тюркских языков. [Текст]. / Н.К.  Дмитриев – М., 1962.- 368 с.

22.                        Древнетюрксий словарь.  [Текст].  – Л., 1969. 432 с.

23.                        Дыренкова Н.П. Грамматика ойротского языка. [Текст].  – М.-Л., 1940.- 253 с.

24.                        Дыренкова Н.П. Грамматика шорского языка.   [Текст].  / Н.П. Дыренкова. – М.-Л., 1941. 267 с.

25.                        Зиндер Л.Р. Общая фонетика. [Текст]. / Л.Р.  Зиндер ЛГУ, 1960.- 123 с.

26.                        Исхаков Ф.Г., Пальмбах А.А. Беглые гласные в татарском и некоторых других тюркских языках // Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955, с. 208–216.

27.                        Канаев (Тощаков) М.С. Грамматика ойротского (алтайского) языка. [Текст] / М.С.  Канаев (Тощаков) Улала, 1929. 183 с.

28.                         Кокорин В.Н. Формантные характеристики узких чалканских гласных // Теоретические вопросы фонетики и грамматики языков народов СССР. Новосибирск, 1981, с. 146–151.

29.                        Кокорин В.Н. Вокализм в языке чалканцев (по экспериментальным данным). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1982.

30.                        Кокорин В.Н. Артикуляторные настройки гласных мягкого ряда в языке чалканцев (по данным статического рентгенографирования) // Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984, с. 27–28.

31.                        Котвич В.Л. Исследование по алтайским языкам. [Текст]. / Котвич В.Л.  М., 1962. – 324с.  

32.                        Куренов С. Долгие и краткие гласные туркменского языка и их различительные признаки (экспериментально-фонетическое исследование) // Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984. с. 213-217.

33.                        Мандрова Н.А. Согласные четвёртой-шестой артикуляций в языке чалканцев (по данным рентгенографирования) // Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984, с. 99–106.

34.                        Машталир С.И. Состав гласных фонем в теленгитском диалекте алтайского языка // Фонетика языков Сибири. Новосибирск, 1984, с. 74–78.

35.                        Меркурьев К.В. Сонорные консонанты языка бачатских телеутов (предварительные материалы) // Ученые записки Кемеровского гос. пединститута. Вып. 24. Кемерово, 1970, с. 38–41. 180 Языки коренных народов Сибири. Вып. 9. Фонологические системы. 2001.

36.                        Наделяев В.М. Артикуляционная классификация гласных. [Текст]. /В.М.  Наделяев // Фонетические исследования по сибирским языкам. Новосибирск, 1980, с. 3–91.

37.                       Наделяев В.М. К типологии артикуляционно-акустических баз (ААБ) / В.М. Наделяев // Фонетические структуры в сибирских языках. Новосибирск, 1986, с. 3–15.

38.                       Павлов Д.А. Есенова Т.С. Фонетическая характеристика и фонологический статусгласных калмыцкого и монгольского языков. / Д.А. Павлов Д.А. // Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов. Новосибирск, 1986, с. 352.

39.                        Петькин Г.А., Чумакаева М.Ч. Количественные характеристики тубинского диалекта алтайского языка в моносиллабах // Звуковые системы сибирских языков. Новосибирск, 1989, с. 26–45.

40.                        ПокровскаяЛ.П. Грамматика гагаузского языка. [Текст]. / Фонетика и морфология. М, 1964.

41.                        Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. [Текст]. / Л.П.  Потапов под редакцией проф. С.А. Токарева. Новосибирск, 1948. – 256 с.

42.                        Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. [Текст]./ М. Рясянен М., 1955.

43.                        Сарбашева С.Б. Дистрибуция носовых сонорных согласных (на материале тубинского диалекта алтайского языка) // Матер. XXXVIII Междунар. научн. студенч. конф. «Студент и научно-технический прогресс». Филология. Новосибирск, 2000, с. 50–51.

44.                          Двуязычие у тубинцев // Вторая зимняя типологическая школа. Материалы международной школы-семинара молодых ученых по лингвистической типологии и антропологии. Москва, 31 января – 6 февраля 2000 г. – М., 2000. – С. 169–171.

45.                        Социолого-лингвистическое обследование тубинцев // XII Дульзоновские чтения. Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков и культур. – Томск, 2000. – С. 228–234.

46.                        Дистрибуция шумных переднеязычных согласных (на материале тубинского диалекта алтайского языка) // Чтения памяти Э.Ф. Чиспиякова. Часть II. – Новокуз нецк, 2000. – С. 23–26.

47.                        Дистрибуция тубинских среднеязычных согласных // Материалы междуна родной конференции «Письменность: Становление и развитие науки в Туве». Часть I. – Кызыл, 2000. – С. 45–46.

48.                        Дистрибуция носовых сонорных согласных (на материале тубинского диалек та алтайского языка) // Материалы XXXVIII Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс». Филология. – Новосибирск, 2000. – С. 50–51.

49.                        Современная языковая ситуация у тубинцев // Социальные процессы в совре менной Западной Сибири: философские, политологические, культурологические аспекты. – Горно-Алтайск, 2000. – С. 166–173.

50.                        Социолингвистическая ситуация у тубинцев // Алтайская филология. – Горно Алтайск, 2000. – С. 157–166.

51.                         Инвентарь межуточноязычных согласных в туба-диалекте алтайского языка // Материалы XXXIX Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс». Языкознание. – Новосибирск, 2001. – С. 118–120.

52.                         Инвентарь тубинских мягкорядных гласных фонем // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. Вып. 2. Серия языкознание. – Абакан, 2001. – С. 13–17.

53.                        Дистрибуция тубинских губных согласных  // Гуманитарные науки в Сибири.

54.                        Серия: филология и лингвистика. – Новосибирск, 2001. № 4. с. 68–72.

55.                         Проблема создания письменности у тубинцев / // Язык и общество на пороге нового тысячелетия: итоги и перспективы. Тезисы докладов конференции (23– октября 2001 г. М., Институт языкознания РАН). – Москва, 2001. – С. 252–254.

56.                         Артикуляторные характеристики шумных переднеязычных согласных туба диалекта алтайского языка // Языки коренных народов Сибири. Вып. 9. Фонологи ческие системы. – Новосибирск, 2001. – С. 35–61.

57.                         Севортян Э.В. Выпадение согласных в южных тюркских языках // Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955, с. 289–292.

58.                       Селютина И.Я. Кумандинский консонантизм. [Текст] / И.Я.  Селютина Экспериментально-фонетическое исследование. Новосибирск, 1983.

59.                        Селютина И.Я. Кумандинский вокализм. Экспериментально-фонетическое исследование. [Текст]. / И.Я. Селютина. Новосибирск, 1998. – 238 с.

60.                        Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика.  [Текст]. М., 1984. 341с.

61.                        Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка. Казань, [Текст]. 1884, 2005. – 496 с.

62.                        Татаринцев Б.И. К вопросу о соответствиях типа «фарингализация-первичная долгота» / // Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов. Новосибирск, 1986, с. 153–156.

63.                        Тадыкин В.Н., Тыбыкова А.Т. Орфография и пунктуация алтайского языка. [Текст]. / В.Н. Тадыкин, А.Т.  Тыбыкова– Горно-Алтайск, 1981. – с. 167.

64.                        Тощакова Т.М. Грамматика ойротского языка. [Текст] / Т.М.   Тощакова Новосибирск, 1938. – 365 с.

65.                         Татарская грамматика. Т. III. Синтаксис. [Текст].  Казань, 1995. С. 7-9.

66.                         Тыбыкова А.Т. Современное состояние и пути дальнейшего развития алтайского литературного языка / // Алтайский язык на современном этапе его развития. Горно-Алтайск, 1984, с. 12–27.

67.                        Тыбыкова А.Т. Происхождение алтайской письменности и современный этнокультурный процесс // Язык и культура алтайцев. Горно-Алтайск, 1993, с. 14–22.

68.                        Тощакова Т.М. Орфография алтайского литературного языка. [Текст]. /Горно-Алтайск. – 1958. – с. 89.

69.                        Убрятова Е.И. Долгота гласных в якутском языке / Е.И. Убрятова  // Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984, с. 4–11.

70.                        Филоненко В.И. Грамматика балкарского языка. [Текст]. / В.И. Филоненко  Нальчик, 1940.

71.                        Фисакова Г.Г. Состав гласных фонем в языке бачатских телеутов // Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984, с. 30–34.

72.                        Фисакова Г.Г. Долгие гласные в языке бачатских телеутов // Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов. Новосибирск, 1986, с. 27–31.

73.                        Чумакаева М.Ч. Шумные согласные в алтайском языке / М.Ч. Чумакаева // Языки и литература народов Сибири. Новосибирск, 1970, с. 287.

74.                        Чумакаева М.Ч. Малошумные согласные алтайского языка / М.Ч. Чумакаева // Фонетика и морфология языков народов Сибири. Новосибирск, 1972, 139 с.

75.                        Чумакаева М.Ч. Фонемный состав алтайского литературного языка. / М.Ч. Чумакаева // Вопросы алтайского языкознания. Горно-Алтайск, 1976, с. 64–69.

76.                        Чумакаева М.Ч. Согласные алтайского языка (на основе экспериментально-фонетических исследований). / М.Ч. Чумакаева Горно-Алтайск, 1978. 168 с.

77.                        Чумакаева М.Ч. Артикуляторные настройки гласных твердого ряда в алтайском языке (по данным статического рентгенографирования) // Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984 а, с. 22–27.

78.                        Чумакаева М.Ч. Реализация алтайской долгой фонемы [а:] // Алтайский язык на современном этапе его развития. Горно-Алтайск, 1984 б, с. 162–167.

79.                        Чумакаева М.Ч. Артикуляторные настройки мягкорядных гласных алтайского языка (по данным статического рентгенографирования). // Вопросы алтайского языкознания. Горно-Алтайск, 1988 а, с. 29–35.

80.                        Чумакаева М.Ч. Результаты и перспективы изучения звукового строя алтайского языка. / // Гуманитарные исследов. в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 1988 б, с. 116–128.

81.                        Чумакаева М.Ч. Губная гармония алтайской словоформы. // Языки коренных народов Сибири. Новосибирск, 1996.

82.                        Шавлова Н.В. Тональность в словесном ударении шорского языка.  // Экспериментально-фонетические исслед. сибирских языков. Новосибирск, 1981, с. 137–148.

83.                        Шавлова Н.В. Квантитативный компонент словесного ударения в шорском языке (на материале кратких гласных). / Н.В.Шавлова // Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984, с. 133–137.

84.                        Шавлова Н.В. Длительность гласного основы в шорских дисиллабах // Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов. Новосибирск, 1986, с. 32–33.

85.                        Щербак А.М. О происхождении первичных долгих гласных в тюркских языках. /А.М. Щербак  // Вопросы языкознания, 1967, № 6. 281с.

86.                         Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. 1. Л., [Текст]. 1958. – 182 с.

87.                          Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. / Л.В. Щерба. // Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974а. -  243 с.

88.                        Щерба Л.В. Субъективный и объективный метод в фонетике. / Л.В. Щерба // Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974б. С. 135 – 141.

89.                         Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. [Текст] / Л.В. Щерба Л., 1974в. – 428 с.

90.                        Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. [Текст] / Л.В. Щерба Т. 1. СПб., 2002. – 180 с.