Тооломоштор

Бир дегени – билÿ,

Эки дегени – эгÿ,

Ÿч дегени – ÿлÿ,

Тöрт дегени – тöö,

Беш дегени – бее,

Алты дегени – ат,

Jети дегени – jеле,

Сегис дегени – серке,

Тогус дегени – торко,

Он дегени – оймок.

*        *          *

Билдим, билдим, биле чоокыр,

Артынганы ала чоокыр,

Jÿктенгени jÿзÿн чоокыр,

Оныҥ ады Тарыйка,

Сениҥ адыҥ Марыйка.

*       *      *

    Бир тай, эки тай, ÿч тай, тöрт тай

     Беш тай, алты тай, jети тай,

    Сегис тай, тогус тай, он тай –

    Он тайдаҥ  ортозынаҥ,

    Калып чыкты  коҥыр тай.

*           *           *

– Кырда, кырда кузук бар,

Куу кижиниҥ бажы бар,

Теерменде талкан бар,

Тас кижиниҥ бажы бар.

Бисте, бисте билÿ бар,

Бичик-билик бисте бар.

Тузалуда туза бар.

Турачакта балдар бар.

Кем озо тудулар,

Оныҥ бажы jарылар.

*       *          *

Бир, эки, ÿч, тöрт, беш, алты,

Чыгара калы.