Бир канча кижи туружар ойындар

Сабарлардыҥ ойыны

Бир кижи айылдыҥ ээзи болуп, сабарлардыҥ баштарын бой-бойына сÿзÿштирип, айыл чылап тудуп алар. Экинчи кижи бир сабарыла озо тÿнÿкке келер:

– Мынаҥ кирейин бе? – дезе,

– Ол мениҥ тÿнÿгим – деер, баштапкызы.

Экинчи тежиктеҥ кирерге суранар:

– Мынаҥ кирейин бе? – деп.

– Jок, ол мениҥ адымныҥ jадыны – деер.

Ÿчинчи тежиктеҥ кирейин дезе:

– Ол мениҥ ийнегимниҥ jадыны – деер.

Тöртинчи тежикке келзе:

– Ол ийдимниҥ jадыны – деп, айдар.

Алаканныҥ алдына келзе, айылдыҥ ээзи:

– Не келдиҥ? – деп сураар.

– Абайым jыду койон аткан, алгый сурап келзин деген – деер.

Айылдыҥ ээзи айдар:

– Эжикте тебеен адым бар – тептирип алдыҥ,

Сÿзеен уйым бар – сÿстÿрип алдыҥ,

Тудаан ийдим бар – туттурып алдыҥ,

Алгыйды алала чык! – деп кыйгырза, айылчы кижи кенетейин сабарларды ÿзе согуп чыга конор керек, айылдыҥ ээзи тудар керек.