Кур ÿзÿш

Кöп улус jöптöжип, эки бöлÿкке бöлинер. Удура-тедире эки кур болуп туруп алар. Баштапкы курдаҥ бир кижи экинчи курдаҥ кемди-кемди кычырар. Кыс балага мынайда баштанар:

Табыл-тубул камчылу,

Табылгазы jинjилÿ!

Актай-кöктöй ол атту,

Адазы байдыҥ ÿрени!

Бÿдÿн торко мичилÿ,

Бÿткенек бойын ол сÿрлÿ!

Jарым торко jакалу,

Jарнак бойын бу сÿрлÿ!

Алты jанынаҥ (кыс баланыҥ адын адаар) бейин бол!

Кычырган кижи jÿгÿрип барала, курды ÿзер. Ÿзÿп ийзе, курдыҥ бир бöлÿгин jединип апарар. Ÿспей калза бойы артып калар.

Уул баланы кычырза, мынайда баштанар:

Табыл-тубул камчылу,

Табылгазы jинjилÿ!

Актай-кöктöй ол атту,

Адазы байдыҥ ÿрени!

Туйук киш те кийимдÿ,

Турган бойын бу сÿрлÿ!

Бÿдÿн киш те кийимдÿ,

Бÿткенек бойын бу сÿрлÿ

Ÿстиги jанынаҥ (уул баланыҥ адын адаар) бейин бол!

Онойып эки курдыҥ улузы бой-бойлорынаҥ кычырыжып, учында бирÿзинде jаҥыс ла кижи артар. Ол кур jеҥдирткен деп jарталар.