Темене казыш

Бир кижи темене казаачы, артканы – энези ле балдары. Темене казаачы чöмчöйö отурала, jерди казаачы болот.

Энези: Jерди не казадыҥ?

Темене казаачы: Темене бедиреп.

Энези: Темене сеге не керек?

Темене казаачы: Таар кöктöргö.

– Таар сеге не керек?

– Таш сугарга.

– Таш сеге не керек?

– Сениҥ балаҥныҥ бажын чабарга.

– Мениҥ балам нени эткен?

– Сениҥ балаҥ кире (кемин кöргÿзер) чеден ажыра калыган.

– Андый болзо, jети кöлди jети айланып, алтын чечек экелип бер. Ол тушта баламды берерим.

Темене казаачы улусты айландыра jети катап базып jат. Артканы тоологылап jат. Оноҥ темене казаачы алтын чечекти энезине экелип jат.

– А бу алтын чечек эмес, ийттиҥ богы турбай.

Энези онойдо айтса, бастыра балдар тÿкÿргилеп jат. Темене казаачы ачынала, балдарды тудуп jат. Эҥ учында энезин тудар. Балдар качып jÿгÿргилеер.