Сокорок

Бир кижи сокорок болот. Оныҥ кöзин арчуулла туй буулагылап jат. Оноҥ бажына чокыгылап, мындый сöстöр айдыжат:

– Торс, торс, торс,

Алдыҥда алтан кулаш jылан jадат.

Мыныҥ кийнинде балдар jер башка jÿгÿрижип, бир уунда айдат:

– Кырда, кырда кузук бар,

Куу кижиниҥ бажы бар,

Теерменде талкан бар,

Тас кижиниҥ бажы бар.

Бисте, бисте билÿ бар,

Бичик-билик тууда бар.

Тузалуда туза бар.

Турачакта балдар бар.

Кем озо тудулар,

Оныҥ бажы jарылар.

Бу öйдö сокорок балдарды бедирейт. Колго тудулганы ойыннаҥ чыгар. Баштапкы тудулганы ойынныҥ учында jаҥы сокорок болор.