Л.В. Кокышев

Келер ÿйеге письмо

«Эзен бе, таныш эмес jиит ÿйе!»

                           А.С. Пушкин

Андромеда туманын ыраактан кöргöндий,

Öйлöрди öткÿре бис слерге кöрöдис.

Тÿргендеп бараткан jÿрÿмди бактыртып,

Тÿгенбес ле кыска jÿрÿмис jÿредис.

 

Слердин jÿзигер ыраак ла öчöмик –

Ортобыста бистиҥ кöп ÿйелик.

Jаҥыс планета Jеристе слерге

Jарыткыш болуп бис кÿйелик.

 

Öйибис бистиҥ улу ла кату:

Öштÿге, наjыга телекей бöлÿнген.

Кижилигис бистиҥ класстарга ÿлелеген,

Олор ортодо кан да тöгÿлген.

 

Бистеҥ слер ыраак-ыраак…

Бистиҥ шакпыртыс кöрбöзигер слер.

Jÿс те катап санаалу болзогор,

Jÿрÿмисти jетире билбезигер слер.

 

«Капитализм», «рассизм» … – бу сöстöрди

Качан да, качан да укпазыгар слер.

Кара кижини стомого буулайла,

Камчыла сокконын кöрбöзигер слер.

 

Телекей бÿгÿн экчелип те jатса,

Тескери бурулып, тÿҥей ле барбас.

Кижилик кандый да jолдорды öтсö,

Ленинниҥ jолынаҥ ол бурылбас.

 

Волга сууга кожулган суулардый,

Кижилик тÿбинде биске биригер.

Öскö керсÿ jÿрÿм кöндÿгер,

Öткöн jылдар минуттый билдирер.

 

Öйибис бистиҥ улу ла кату:

Öштÿге, наjыга телекей бöлинген.

Кижиниҥ келер jÿрÿми учун

Кижилик ортодо кан тöгÿлген.

 

Кинчек, шыраны кöрбöзигер слер,

Кижилик – слердиҥ нак билегер.

Бийик учатан салымду да болзогор,

Бистиҥ адысты слер билигер.

 

Коммунизм дегени утопия эмес:

Коммунист уулдар эрте карыган.

Маҥыр öскöн меестерге тайкылып,

Марчина Тана кой кабырган.

 

Бис кöрбöгöн ÿйеге jолды

Бистиҥ адыстаҥ партия ачкан.

Бир биледий слерге удура

Бистиҥ адыстаҥ Гагарин учкан.

 

Слер jÿретен jÿрÿмди меҥдедип,

Палачтыҥ огынаҥ Гевара öлгöн.

Космоско слерге jол ачкылап,

Космонавт уулдар керепте кÿйген.

 

Калганчы кожоҥын слерге кожоҥдоп,

Виктор Хара фашистке айдаткан,

Аткак эмиктиҥ ары jанында

Колодорын сындыртып, ол кыйнаткан.

 

Öйибис бистиҥ улу ла кату,

Jе ишмекчи улус бир кÿÿндÿ.

Олор билер: телекей jолдоры

Jаҥыс Jерлÿ, бир Кÿндÿ.

 

Кижилик канадын олор сулаган,

Кижиниҥ адын олор кöдÿрген.

Озогы jÿрÿмди тÿбинеҥ кубултып,

Октябрь отторын олор кÿйдÿрген.

 

Келетен Öйдиҥ, Слердиҥ алдаарда

Каруулу улус – бис бойлорыс.

Талантаар Слердиҥ бийик те болзо,

Тазылаар Слердиҥ бис болорыс.

 

Чеберлеп jÿригер айткан сöзисти,

Чек тудыгар баскан jеристи.

Ырысту текши биледе jуртап,

Ыраак Ÿйе, ундыбагар бисти.