Лечебные слова

Том сöстöр

Салкын кычырар сöс

 

– Салкын кел! Салкын кел!

Самтар бöрким берейин.

Эзин кел! Эзин кел!

Эски бöрким берейин,

Эскиндеги чаракты

Элгей эзип алайын.

Кöчö эдер арбамды

Кöптöҥ эзип алайын.

Туудый коозо берейин,

Тутканча ла учуп кел!

Саганагын берейин,

Саатабастаҥ куйбуп кел !

*      *       *

 – Тос айылды толырада бер,

Тоозынакты учура бер!

Кийис айылды килиреде бер,

Кирди-торды ырада бер!

Салкын, салкын, салкынак,

Салдым-омок талбынак!

Эзин, эзин, эзинек,

Эркин-jайым jелбинек!

*     *       *

Салкын ырадар сöс

 

– Э-э-эй!

Салкын ээзи

Сары эмеген!

Кöрÿгиҥди тарт,

Кöмÿриҥди öчÿр!

Кöстöриҥди jап,

Косторыҥды чöҥÿр!

Эр кижи

Эзиниҥнеҥ коркыбас

Эмеген кижи

Эрмегинеҥ саатабас.

Э-э-эй!

Салкын ээзи

Сары эмеген!

 

Кöскö чöп киргенде айдар сöс

 

– Ак кучыйак, алып бер!

Кöк кучыйак, кöрÿп бер!

Чöп, чöп,

Чок, чок!

Кир, кир,

Чык, чык,

Кöр, кöс!

Öр, сöс!

Тпÿк, тпÿк!

 

Коночыны азыраза айдар сöс

 

Айылдап келген

Айылчы болзоҥ,

Ажанып бар!

Бу – чеген,

Бу – талкан,

Бу – сÿттÿ чай,

Бу – эттÿ кöчö.

Конорго келген

Коночы болзоҥ,

Тöжöк-jастык эдип,

Öскö кöмÿрди jастанып,

Уйуктап амырагар.

 

Тижи тÿшсе айдар сöс

Амтык тижим ал, тайгыл,

Азу-тазыл тижиҥ бер!

Jаман тижим ал, тайгыл,

Jакшы-jараш тижиҥ бер!

 

Jаҥы чыккан кураганга алкыш сöс

 

Телчи, курааным, телчи,

Текшилеп маҥтай бер!

Ак чечектÿ jалаҥды айландыра,

Айландыра маҥтап ий!

Котоонду кой ортозында

Jаанап öзÿп кал!

Ак кардый ÿÿрлÿ болуп,

Арбындалып öзÿп кал!