\ sh v3.0 740 Text


Мишек ле Борбыйак
Анализ:

Михаил Сазанкинге учурлап турум.
Анализ:

Jууга барган öгööнин сакып, колхозтыҥкойондорын азырап, эки уулду Багай деп ÿй кижи jурттыҥ алтыгы учында jадатан.
Анализ:

Мишек деп jаан уулыныҥ ат тиштери тÿшкенинеҥ бери туй ла бир jыл öтти.
Анализ:

Jе Мишек бу да jыл кату курсак чайнап албай, тиштеринеҥ чучурап барат.
Анализ:

Эки карындаш кÿнÿҥ ле кÿнÿҥ уроктыҥ тал=ортозында эмезе чек учы jаар келгилеер.
Анализ:

Бÿгÿн урокто Нина Бакрасовнаныҥ «эки катап ÿч» канча болорын чимириктерин шолырт эттирип санангылап отурган баладардыҥ талбак кулактары класстыҥ эжиги кы- ыйт эттире ачыла бергенин уккулап ийди.
Анализ:

Эжиктиҥ jарыгындаҥ соок кей тумантыйт, та кемниҥ де сыҥар кöзи суркурайт.
Анализ:

Эжиктиҥ jарыгы там ла там jаанайт.
Анализ:

Суркурап турган кöстиҥ ÿстинеҥ эмди кырутып калган jелбер кабак кöрÿнип келди.
Анализ:

База эмеш бололо, тайт эттире jара тиштеп ийгедий, быжып калган помидор ошкош кып=кызыл jаак кöрÿнди.
Анализ:

Нина Бакрасовна эжиктиҥ ары jанында jÿзиниҥ келтейин jажырып алган баланы кöрöлö:
Анализ:

— Сени таныбас болор деп пе?
Анализ:

Соок кийдирбей, капшай кир, Мишек.
Анализ:

А Борбыйак кайда?
Анализ:

Эки карындаш кÿнÿҥ ле урокко не соҥдоп турганын кем де билбес болгон.
Анализ:

Ÿредÿчи Мишектеҥ: «Не оройтыганаар?»
Анализ:

— Деп сураганда, Борбыйак уйкучы ла, Борбыйак бос ло, Борбыйак мойношкон ло — ÿзези ле Борбыйак, Борбыйак деп, каруу угулар.
Анализ:

А бастыра jанынаҥ бурулу карындажын Мишек jаантайын ла jединип алып jÿретени та нези болбой?
Анализ:

...Таштыҥ ÿстине буды- колын алдына jажырып алган немедий, балбайа jадып алган салбар печкезиниҥ оды jазырай ла бергенде, Багай эмеен баладарын ойгозотон.
Анализ:

Мишеги кем jок, jе Борбыйагы jунунганын адам айтсын.
Анализ:

Оозындагы ууртап алган сууны алакандарыла тумалап алала, бажын эки- ÿч катап болчос - болчос эттирип, энезине бурылар:
Анализ:

- Ару ба, эне?
Анализ:

— Сен jÿк ле оозы тужыҥды jунгаҥ да, балам.
Анализ:

Борбыйак катап ла сууны ууртанып, катап ла бажын болчоҥдодып, катап ла энезине кайра бурылар:
Анализ:

— А эмди кандый, эне?
Анализ:

— Та-ай, балам, чимиригиҥди jаагыҥа былjап алгаҥ...
Анализ:

Балдарымды качан кижи эдип алгайнем.
Анализ:

Э-эх, jуучак ла капшай божойтон болзо, адазы - эжи jанып, эх!
Анализ:

Балдары jунунып божогон кийнинде, энези чайдаҥ уруп береле, jаантайын ла айдатан:
Анализ:

— Качыгардыҥ сöзинеҥ чыкпагар, баштактанбай, кичеенип ÿренеер.
Анализ:

Сооҥдо jаан чотоботтор, ол Нина Бакрасовнадый jаан катчылар болороор.
Анализ:

Энегерди кем база азыраар — слердеҥ öскö.
Анализ:

Бут - кол боло берген Мишегине энези былтыр эчки терези тон кöктöп берген.
Анализ:

А Борбыйагына jÿк тизезиниҥ де ÿстине болзо, тон кöктöп берерге база ла бир кураанныҥ терези jетпей jат.
Анализ:

Оныҥ учун Борбыйагына энези бойыныҥ эски чекпен тонын кийдиретен.
Анализ:

Кийгенде, тоны jерге арай ла jеде бербейтен.
Анализ:

Пальтоныҥ jеҥдери эмес болзо, Борбыйакты балдар чек ле jаҥы чекпендÿ деп бодоор эди.
Анализ:

Багай эмеен, Борбыйак колдорын ужыдып койбозын деп, пальтоныҥ эки jеҥин чиймей тартала, балдарын школго ÿйдежип, jабынчы jок то болзо, jе jылу- jылу ыш чыгып турган jантык туразыныҥ эжигинде туруп калатан.
Анализ:

Кары jетире такталгалак jолдо jединижип алып брааткан балдарын кöрöтöн.
Анализ:

Балдарыныҥ баштары калганчы тöҥ ажыра карас эдип кöрÿлбей барганда ла, Багай эмеен кöстöрин jумуп ийгенде, jылу- jылу jаштар эки- ÿч jылга öгööниниҥ эрди тийбеен качарларын канча катап jолдобоон эди.
Анализ:

...Мишек ле Борбыйак кÿнÿҥ школго барганда, jолой Jонjой эшке, Jайлаҥ эшке, Jабыс эшке jылынатан.
Анализ:

Мишек школго арай jетпей jÿрÿп, карындажыныҥ энези чиймеп салган jеҥин карынзына jетире эптÿ тÿрÿп беретен.
Анализ:

Кÿнÿҥ ле урокко соҥдоп турганына эп jоксынган ба кандый, Мишек бÿгÿн jаҥыс ла Jонjой эшке кирип jылынды.
Анализ:

Оноҥ карындажын чиреген кептÿ jединип алып, jÿгÿрип брааткажын, Борбыйак неге де индигип, учы бажынаҥ барды.
Анализ:

— Аба, та не де тыдырт этти ошкош.
Анализ:

— Неме?
Анализ:

— Jе кем jок...
Анализ:

Нина Бакрасовна база ла адылар, тÿргендеек.
Анализ:

...Jе бот бÿгÿн jаҥыс Jонjой эшке де кирип jылынган болзо, jе тÿҥей ле урокко соҥдогылап калган эмтир
Анализ:

Борбыйак бозогоны алтап ла jадала, эки колыла алды jанынаҥ тудунып, кайа кöрöлö, ыйлай берди.
Анализ:

Нина Бакрасовна Борбыйактыҥ чиймеп салган jеҥинеҥ тартып:
Анализ:

— А не, Борбыйак?
Анализ:

— Абам кижини анаар ла сÿÿртеп турган да...
Анализ:

— Ого кижи ыйлайтан ба?
Анализ:

Нина Бакрасовна, штанымныҥ алгагы тужы...
Анализ:

Борбыйак анаҥ ары эрмек те айтпай, ыйлай берди.
Анализ:

Ÿредÿчи Борбыйакты тышкары jедингенче чыгарала, «кичинек балдардыҥ татузы» дейтен jерин карла jыжып - jыжып, эмди изÿ печкениҥ jанына отургызала, бойы дезе урогын оноҥ ары öткÿрди.
Анализ:

Кышкы кÿн кичинек школдыҥ jанына тийип ле ийерде, звонок сÿÿнчилÿ шыҥырай берди.
Анализ:

Перемен боло берерде, тышкары председательдиҥ уулы Тебек ле Мишек тайак эдип jÿргедий коо агаш блаашкылап, кар буркурадып jаттылар.
Анализ:

Абазы jакшынак агашты блаап алганын кöрÿп, Борбыйак jазап сÿÿнерге де jетпеди.
Анализ:

База ла кöрзö, Тебектиҥ энези абазыныҥ jаагы дööн тажып, эчки терези тоныныҥ jаказынаҥ тудала, класс дööн сÿÿртей берди.
Анализ:

— Айзак уул! Айла оогош балдар сабаар керек. У- у- у!
Анализ:

Нина Бакрасовнаныҥ, ончо балдардыҥ кöзине Тебектиҥ энези Борбыйактыҥ абазыныҥ чачынаҥ искеп, маҥдайы дööн ус сабарла сÿстÿрип ийди.
Анализ:

Мишек эмди ыйлай берди.
Анализ:

Борбыйак кöзин jумуп ла ийзе, кöзиниҥ jажы база тоолоно берер эди, jе ол албаданганына кöзин багырайтып ийген турды.
Анализ:

Нина Бакрасовна да эмес, Тебектиҥ энези Мишекти колынаҥ эжик jаар jединет.
Анализ:

А Мишек эмди полго jаба jада берди.
Анализ:

Эчки терези тоныныҥ jаказынаҥ сÿÿртеп отурган ÿй кижини де керексибей.
Анализ:

Мишек кайа бурылып, Нина Бакрасовна дööн кöрöт.
Анализ:

Jе Нина Бакрасовна бир де унчукпайт.
Анализ:

Jаҥыс ла Тебектиҥ энезиниҥ ÿни угулат:
Анализ:

— Айзак уул балдар согор керек!
Анализ:

Эртеннеҥ ле ары изин кадырзын!
Анализ:

Школдо jыды да jок болзын!
Анализ:

Ÿй кижи салбар таар ошкош, jок, салбар баштык ошкош коомой кийимдÿ Мишекти полло сÿÿртеп, эжиктеҥ чыгара берди.
Анализ:

Нина Бакрасовна бир де неме айтпайт.
Анализ:

Борбыйак туку байа кöзин jумуп, эки болчок jылу тамчыны ычкынып ийген.
Анализ:

Эмди кöзнöктиҥ ары jанында ыйлап туруп брааткан абазын кöрÿп ийеле:
Анализ:

— Нина Бакрасовна, абамды кыйгырып алзаар.
Анализ:

Jе Нина Бакрасовна бир де унчукпайт.
Анализ:

— Нина Бакрасовна, энем адылар ине.
Анализ:

Jе Нина Бакрасовна бир де унчукпайт, урогын да баштабайт, та нени де сананат...
Анализ:

Борбыйак, эки jеҥи арай ла jер jалмабай, эжик jаар болды.
Анализ:

— Мен ончозын айдып берерим.
Анализ:

Абамды тыҥ соккылаган, абамды анаар ла сÿÿртегилеген.
Анализ:

Нина Бакрасовна бир де болушпаан.
Анализ:

Мен энеме ончозын айдып берерим.
Анализ:

Борбыйак кöзнöктиҥ алдыла карас эдип каларда, тымып калган класстыҥ ичинде Нина Бакрасовнаныҥ кату боло берген эриндери араай- араай шымыранат:
Анализ:

— Председатель, председатель, председатель... Эх!
Анализ:

Бу сöстöҥ балдар бир де неме оҥдобой отурдылар.
Анализ:

Урок божой берерде, jиит ÿредÿчи школдыҥ алды- куйнына jаҥыскан базып барала, jолды тöмöн кöрöт.
Анализ:

Багай эштиҥ берjанда карлу тöҥди öрö тайкылып - jыгылып туруп, jаанду- кичинектÿ эки кижи чыккылап отурды.
Анализ:

Эмди экÿ тöҥниҥ ÿстине чыккылап алган бой- бойыныҥ карын кактажат.
Анализ:

Нина Бакрасовна мынаар кылчас эделе, ойто кöргöжин, байагы эки бала ол jеринде jок болды.
Анализ:

Эмди ÿредÿчи кайра бурылып jадала, ак арчуулыныҥ учыла та нениҥ де учун кöзин jаба тудуп ийди.
Анализ:

Балдар туку качан школдоҥ jангылап келген.
Анализ:

Кÿн кырга отура берген тушта Jонjой эмеен кажааныныҥ jанында колын кöдÿрип, та нени де таҥдактап кöрÿп турды.
Анализ:

Суу алгыштаҥ Багай эш öрö ойногон кептÿ койрыҥдай берген jолло ÿч кижи суу апарып jатканын таныбай, Jонjой артай берген кöзин арбайт:
Анализ:

— Тьфук! Бу кижи Багайды таныбай барганда...
Анализ:

Jе ол кийниндеги экÿзи — Мишеги ле Борбыйагы.
Анализ:

А ол суу апарып jатканын Багай ба дезем, Багайда андый ла ак арчуул jок болор керек.
Анализ:

Кийип алган тоны да чокым кара.
Анализ:

Койондоры öл турган дегеен.
Анализ:

Э- э, койонныҥ эди - терези ак арчуул, кара тон боло берген болбой.
Анализ:

Бу öйдö уй саачы болуп турган кызыныҥ тогус jашту уулы тураныҥ эжигин кайра ачып алган кыйгырат:
Анализ:

— Jаана, jарма аш jат.
Анализ:

Какпагын кел ачсаар.
Анализ:

— Ка, балам, туку ол Багай эш тööн кемдер суу апар jат, танызаҥ?
Анализ:

— Ол кийниндеези Мишек ле Борбыйак, а ол суу карамыстап алганы Нина Бакрасовна ла туру.
Анализ:

— Тьфук, jаанаҥныҥ кöзи артаганы ол ине.
Анализ:

— Jе капшайзаар, jаана, jарма аш jат.
Анализ:

Ол öйдöҥ бери агаштар кöп катап бÿрлерин солыды, кайран jастар jÿзÿн-jÿÿр чечектериле канча катап jайылды.
Анализ:

Jуудаҥ - чактаҥ jанып келер болор деп, балдарыныҥ адазын сакыычы Багай эмеен туку качан jада калган.
Анализ:

Jаскы суу кечире jакысы агашту кур эмес болзо, Борбыйак база jÿрер эди.
Анализ:

Борбыйак айылда тымулап jаткан абазыла экÿ кöмÿп jиирге бир де эдек кöгöзин казып алала, jаҥыс агашту кÿрле кырлап брааткан...
Анализ:

Оноҥ бери кöп öйлöр öткöн.
Анализ:

Эмди Борбыйактыҥ кöгöзиндерин сууныҥ уур кумактары базырып салган.
Анализ:

А сööгиниҥ ÿстинеҥ кажы ла jаста оттый кызыл чечектер jайылат...
Анализ:

Jе бот, эмди jайдыҥ бир jараш кÿнинде аймактыҥ больницазыныҥ главный врачы — Мишек, jок, Мишек те эмес, а Михаил Токтубаевич болуп калган эр кижи тöрöл jуртына айылдап келди.
Анализ:

Эҥир кире берерде, Мишекти кÿндÿлеген улустыҥ кожоҥ- комуды jурттыҥ ичинде jаҥырап туру:
Анализ:

Буулап койгон ат кайда?
Анализ:

— Минер керек, ÿÿрелер.
Анализ:

Пландап койгон иш кайда?—
Анализ:

Иштеер керек, ÿÿрелер.
Анализ:

Чадыр чачыла бергедий jаак- куучынныҥ ортозынаҥ Мишектиҥ кожоҥы чыкты:
Анализ:

Элик бычкак öдÿгим Элей берзе, эдалбай.
Анализ:

Энем jÿрген Алтайды Санай берзем, кел барбай.
Анализ:

Эмди чадырдыҥ эжиги калт этире кайра чачылып, бурлаган- терлеген улус чыккылайт.
Анализ:

Öскö айыл дööн чöркöлижип алып брааткан улустыҥ ортозында тыныжы jетпей турган карган ÿй кижиниҥ кожоҥын бастыразы jöмöжип ийди:
Анализ:

Чыткайдагы эликти Ÿркитпегер, аҥ болзын.
Анализ:

Чактаҥ арткан кööркийди Ачындырбаар, эш болзын.
Анализ:

Jÿк ле таҥ алдында бастыра jурт шык эдип калды.
Анализ:

Ак тумандарын jайып алган айландыра jер- алтай амыр, амыр jатты.
Анализ:

Удаган jокто ло ыраак кырлардыҥ ары jанынаҥ кемзине берген кыскылтым таҥдак кöрÿнди.
Анализ:

Бу öйдö jурттыҥ jанындагы jык эткен jыраалу кичинек межеликте бир керекшин jаҥы ла jеҥилип алган, эки чаабын jалап турды.
Анализ: