Песни животных и птиц

Аҥ-куштыҥ кожоҥы

 

Jелеечини jаскыда уткыганы

 

– Jакшы-jакшы ба, jелечи?!

Кандый jедип бардыҥ?

Кандый jедип келдиҥ?

Бала-баркаҥ ончо jакшы ба?

Эмди jасты баштап,

Айыл-jуртка уйа тартып,

Балдарыҥды базып,

Кÿскиде амыр-энчÿ,

Jана бер, jибе!

 

Кÿскиде турнаны ÿйдешкени

 

– Эҥке-тоҥко jÿр!

Эзен-амыр jÿр!

Эзенде эрте кел!

Эки jалбак курут кадырайын,

Эки куук сарjу салып койойын!

Элем-селем! Эзенде эрте кел!

*    *      *

Эҥке-тоҥко jÿр!

Эзен-амыр jÿр!

Эзенде эрте кел!

Эчкиниҥ будын салып койойын!

Тырмактуга туттурба,

Канаттуга каптырба!

Туманга аспа,

Тузакка кирбе!

 

Чололор

 

Копчы, копчы коптонгон,

Богоно сööги торс! эткен,

Болчок jÿреги борс! эткен,

Богы-чычкагы адыла берген.

*     *     *

Базыдын кöрÿп,

Jелижин не сурайдыҥ.

 

     *       *      *

     Jердиҥ алдында jуулу токпок jадыры.

     *      *      *

     Карабаш – балбакбаш.

     Кендирбаш – тас баш.

 

Теҥериниҥ текезиниҥ комыдалы

 

Бöднöниҥ балдары бöрÿкке толо,

Талтардыҥ балдары таарга толо,

Менде дезе jылдыҥ тöрт, jылдыҥ тöрт,

Анызы да ачап jыланныҥ азыгы,

Ташка тÿжÿп тайрыл барайын,

Мыска тÿжÿп, мыйрыл барайын, кр-р-р!

 

Тöрööндöри кöп кушкажактыҥ мактанганы

Jыланныҥ jыды кöп,

Кöлöскöнниҥ кöзи кöп,

Баганыҥ багры кöп,

Бöднöниҥ бöлöзи кöп,

Мен jокту да болзом,

Мениҥ тöрööним кöп,

Маа болужа берер – деп.

Jылан балазын эркелегени

Кас балазы каска эрке,

Кайыргажы маа эрке,

Кижи балазы кижее эрке,

Кейригежи маа эрке,

Мал балазы малга эрке,

Майрыгажы маа эрке,

Мый балазы мыйга эрке,

Мыйрыгажы маа эрке,

Кой балазы койго эрке,

Койрыгажы маа эрке,

Тÿлкÿ балазы тÿлкее эрке,

Тÿрÿлгени маа эрке.

 

Салкынныҥ jалкуга мактанганы

Тазылы коомой агашка

Табарарым мен, салкын.

Шууларым, кÿÿлерим!

Jетире jаппаан ÿйлерди

Jемирерим мен, салкын.

Шууларым, кÿÿлерим!

Сарайга салган пиченди[1]

Самтрадарым мен, салкын,

Шууларым, кÿÿлерим!

Оромго одырган отторды

Ойлодорым мен, салкын,

Шууларым, кÿÿлерим!

Сананбаган салчыны

Санандырарым мен, салкын,

Шууларым, кÿÿлерим!

Уйкучы, jалку кижини

Уйгузарым мен, салкын,

Шууларым, кÿÿлерим!

 

 [1] Пичен – öлöҥ