Пестушки

Эркеледер сöстöр

 

Öс, балам, öс,

Керилип туруп öс!

Мынаҥ узун бол!

Мынаҥ чыйрак бол!

Öс, балам, öс!

Öс, балам, öс!

*   *   *

Талкан сок!

Кöчö сок!

Jарма сок!

*    *    *

Баланы будына тургузып, öрö секиртип jöмöп айдар:

Кöчö сок, кöчö сок,

Jарма сок, jарма сок.

*    *    *

Баланы чуузынаҥ  алып  бош jатыргызып ийзе,

сын арказын сыймап айдар:

      Балам мениҥ керилер,

      Учук тартып чöйилер.

      Узун, узун.

*    *    *

 

Бала бойы алдынаҥ турарга ченежип турза, jöмöжип айдар:

Бööл, бööл, балам,

Бööл, бööл, балам,

Бек тур, балам,

Бас, балам,

Бööл, бööл.