Потешки

Соотомолдор

Сабарлардыҥ соотомолдоры

Каргаа келди – казан асты,

Саҥыскан келди – сÿт урды,

Турна келди – талкан салды,

Карлагаш келди – каймак салып булгады,

Мынызы ажанган, мынызы ажанган,

Мынызы ажанган, мынызы ажанган,

(Чычакайды араайынаҥ тартып, баланыҥ алаканын кыjыкылап)

Мынызы jалкуурган, казанныҥ тÿбин кырган.

*     *     *

Каргаа келди – от салды,

Турна келди – тос салды,

Томыртка келди – jарма кайнатты,

Ортозына сарjу салды.

Бу ажанды, бу ажанды,

Бу ажанды, бу ажанды.

(Кичинек сабарга jетире айдар).

Бу тойбой калды.

– Энекей, мен тойбой калдым!

– Казан тÿбин кырып ажан.

– Кырып, кырып, кырып!

– Болор, болор,

Казанныҥ тÿби ойыла бербезин.

*    *     *

Башпарак,

Бажы-Кырлу,

Орто-Мерген,

Обо-Чечен,

Кичинек Бобый,

(Баланыҥ алаканына буудай куурган чылап сабарыла айландырып, кыjыкылаар).

Буудай куур, буудай куур,

Арба куур, арба куур.

(Колыла талкан баскан чылап бастырар).

Талкан бас, талкан бас!

Мында баспак,

(Колтыгына jууктада кыjыкайлап айдар)

Мында айак,

(Колтыгын кыjыкайлап айдар)

Мында каймак,

Булга, булга, булга.

*    *    *

– Кичинек Бобый,

Кайда болдыҥ?

– Бу агамла малга бардым,

Бу агамла одын jардым,

Бу агамла jарма астым,

Бу агамла кожоҥ кожоҥдодым.

*      *      *

– Чычалык, кайда болдыҥ?

– Jаан акамла кожо кыр бардым,

Бадан акамла кожо ботко астым,

Ортон-Оймокло кожо кöчö астым,

Обо-Чеченле кожо кожоҥдодым.

*     *      *

–Ак чычкан да, ак чычкан,

Айла таҥда айылдап кел!

Ак ийнектиҥ сÿдинеҥ

Айагашка уруп кел.

Кöк чычкан да, кöк чычкан,

Кöк эҥирде биске кел!

Кöк ийнектиҥ сÿдинеҥ

Кööрчöк jазап сен экел.

Тÿнде балам суузады,

Тÿÿсте сууны капшай бер.

Изÿркенип ыйлады,

Ичип алзын, сузуп бер.

*     *     *

– Мында каймак кайда барды?

– Киске jиген.

– Киске кайда кирген?

– Кебис алдына.

– Кебис кайда?

– Ийт jиген.

– Ийт кайда?

– Суу ичерге барган.

– Суу кайда?

– Качты, качты, качты!

(Кыjыкайлаар).