Материалы диалектологической практики,

записанные студентом 2 курса. 515 гр.

Бичиичи-Самыкова Амина

Куучындаган кижи – Берелова Валентина Пантелеевна

 

Амина - Самыкова Амина, 515 группа, факультет алтаистики и тюркологии.

Слердин адар кем? Кажы jерде чыкканар?

Валентина Пантелеевна -Менин чыккан jерим Торболу, Тайгада.Сельсоветтин Чоя болгон. Горно-Алтайский аймак-область болгон аайарда. Мен чыгарымда.

Амина -Слердин толу адыгар кандый?

Валентина Пантелеевна - Менин полный адым Берелова Валентина Пантелеевна болгом-кижỹде ещё. Озында кижиге барала башка болгон фамилиям – эмди мен Тарсамаева.

Амина - Сỡỡгỡр не?

Валентина Пантелеевна -Сỡỡгим бе? Сары-тогос

Амина - Слердин jаш-тужын jарар ба угыйерге?

Валентина Пантелеевна - Няаным ол заимка jерде Эвес деп бажында, Кебезенский сельсовет, Турочакский район. Jе бис андын школго jоргоныстар, jойу jоргоныстар.Jеребиске jойу басканыстар бис. Менин карындажым меньгежи болгон. Анымла экỹ jоргоныстар, коштой сосед улус болгонна. Все равно jойу кỡдрỡлле тепкенистер. Шагом марш! Все. Родители колхосто маал азраанар, ỡлỡнди таартып, азрап. Наталья Трофимовна Берелова,но бывшая чепконакова была, а потом Берелова стала. Адам – Берелов Тихон Тимофеевич-ол креске тỹжинге, после крещения Тихон Тимофеевич болгон.

Амина -Биледе канча кижи болгон?

Валентина Пантелеевна - Балдар ба? Энемдин балдары он бир бала болгон.

Амина - Олор тирỹ бе?

Валентина Пантелеевна -Менен кỡдрỡле, менен кижилер. Ньяаным ла мен. Арткандрыла менен кижỹ. Сонло кижи кем- Раиса Тихоновна.

Амина -Кайда ỹренгенер?

Валентина Пантелеевна - Бис Кебзеннин школында ỹренгенис, jороден jол ырак. Школ-интернатта болгоныстар бис. Jыллар соок болгон , ол соокын бисти сооко тогонор болдор деп интерната сукканда анам. Алтай улус энем деп- бис анам и все.

Амина - А школдын кийнинен?

Валентина Пантелеевна - Школдын кийнинен кижиге баргам мен. Озомда Ынырганын совхозы болордо, онда доярка болуп колло саап иштегем. Ỡзỡгис колло сагам.

Амина -Слерде канча бала?

Валентина Пантелеевна - Менин бойымда jети бала  болгон. Соныла кижи бу-кызы бу Неля Григорьевна.

Амина -Слердин jерде кандыйда легендалар, чỡрчỡктỡр бар ба?

Валентина Пантелеевна - Jок анда. Андый неме jок. Андый улустар бистин божокаланар. Болгонне – бир эр кижи болгон, бир каат кижи болгон, jакшы кужыйдар болгон алтай чỡрчỡкти. Но эмди божокаланары jок. Мен бойым эмежим ондоптым, но сагыжыма кезекти кирбейт. Баажым эдес болкаланне, бу ла калганчызын ундупсалар jок.

Амина -Слер айтканар слерде кỡп немее болгон jỹрỹмде

Валентина Пантелеевна  - Воспоминаниялар олло колло саап, уй саап, jоргонным, озондо колло сааганыс, до этого колло ỹренгенис. Ойын – мячик бить-бежать,на коньках, лыжах, догонялки играли. Анамла кожо андап jоргоныстар, тийин адып jоргоныстар. Бис анамныла экỹ айу да атканыс. Айуны jедип jедиргей, адыны готовый. Балалу айуны адып турганыста оным энези ,эки балалу айу болгон,ижиндин чыккан хозяинтурганында онда.

Амина - Jуу тушта слер кичинек болгонор ба?

Валентина Пантелеевна  - Кичинек болгом мен. Jуу божордо тỡртỡн беш jылда мен, бис отыс jети jылдын , бис онда алты,jети, сегис, тогыс jаш болгон,наверно.

Амина -Кỹỹч ỡйлỡр болгон бо?

Валентина Пантелеевна  - Менин арткан кижлилер онда болгононыр.Соогын тоогоско чимирик орлоголон,ручеек. Балдар кỡỡп, бойыс jокту, иштирин колхозто башка иш jок, колхозтон акша йок бир копейка. Кайдын jадар? Аним бозогым азраларга, анын сдавать эдийле, анын акшазыла кийим алалар,кандый-кандый кийим алалза,кыштырыс.Jайгыда jийтен  кулур алып салала, чарак алп саларыс, но бис тийин алалып онон-мынан анданыстар, онон-мынан аннап дезе jỹс тербегдин ле пачка тере оным-мынын терези болгон, куча пачка, аны сдавать эдип, анын бушниназыла кулур алганыстар, аш алып jигенис, вот ондыйла jадыс болгон. Все на себя- бала иштениш, картошка иштеп jигенис, кỡдризинде иштегенис. Менин бу салымды еще рана есть – серпом хотела хлеб жать,ячмень. Серпла кожо салам кезип алгам мен таштагам аны. Иттатай серп керек jок! Озалымда сорукла. Эдирген эделе jерди jакшы севал алыптруп,ашты сугаларыс. Кажы jакшы jылда аш эки тар, бир тар, эки тар арба сугалзан вот алган анда. Талган аш –jакшы аш ол. Эки тар талганга jедип болтсын.

Амина - слерде акалар болгон ба?

Валентина Пантелеевна  - Jок, кижинек карындаштарым болгон. Менле кижỹ.он эки jылга jеткалды. Jок бололо орокалан-инсультла согола онон корон.

Амина -Энегер кандый кижи болгон?

Валентина Пантелеевна  -Энегим калада дебеневщик болуп иштеген. Аттарла кыжына-jайына, jолго мал кỡрип jоргон. Кышта тайгада, jайгыда тайгада, андый jорокту кижи болгон ол. Мен аилда jаныскан ла, ỡлỡнди мен бойымны тургузар бааланла иштерим, балдарла туружарым,ишке jоорор керек, ондо иштер керек. Кижинин ижи кỡп. Кийим jуунар керек, балдарын jуунар керек, ижинчынла кỡбỹк. Канай ла базсан- jаныскан, бааланла иштер jаныскан, ỡлỡн чабарга- jаныскан барыктын. Как одиночка. Онма маннайымды мỹỹзле соголо, кỡзим артаган, кỡзим биртиркалан jок-инвалидность береенер, пенсия чыккам. Ол ỡйине чепкол болыер керекаптурала мỹỹзле маандайды jажлыкалан. Кан бедезе агып турган. Дояркалар ол дезе ỡреде термỹшке турулуп инер. Кто куда, кто за медичкой, кто в контору, кто куда бежит. «Корова тебя убила»-деп денеешкер турбылар. Убить не убила-ранить ранила. Весь лоб разбитый-голова дурманом. Осталось так. Школго jойу jоргоныстар, jадатан jер jок, интерната алганар, хорошо интернат приняли, хорошо помогли. Нас 40 человек было в интернате. Кебезинде ỹренгенистер. Ỹредин очон суунын jарадында. Бисте Ỹймен суу болгон. Кỡшỹни кежер керек, канча jер кежер керек. Сууны шооп беренис. Jолдо jакшыла уруштратан болгоныс, кто кого, кому крепко достанется, кому нет. Айда jороло урушпагар уй малажынан. Не охота когда сени согуп тургандарза , тоже удра согор керек.

Амина - Слер Ыныргада кижиге барганар ба?

Валентина Пантелеевна  - Jок, мен ỡрỡ Лесхимде иштегенис. Качан деп Заимка тоже. Озамда ол лесхимди совсем тайгадỡн апарсаланар бисти, маленький эки баракла ондо турган. Анда jадып иштегенис, аилымда ньянымды jеткем, анда jадып  Ынырга кỡжỹп келгенистер, Ыныргада иштедим доярка болуп. Бисте ондо заимкада jууны иш jок, акша jок, акшаны кайдỡн эдер, jилек саалып, ол jилекти садарыстар. Кушаган jимыртканы, jувала,аны садала, ол ана акшазыла jуру кулур, сахар алып аларыс. Андый ла jадым болгон менин, каран чечек jоргоным.

Амина -Jуу ỡйинде слер кайда jатканар?

Валентина Пантелеевна  - Ондопзалдым. Ỡйинде эткенис jок. Андай ла кышкыда шананла jынлап, буканькала jынлап jоргоныстар. Jолыла салдрарыс. Догоняшка.

Амина - Во время войны слер кайда jатканар?

Валентина Пантелеевна  - Сартагол,эм анда кижи де jатран jок, jанысла мỡрлỡр jадып.

Амина – Кем де артпан ба?

Валентина Пантелеевна - Анда бир де кижи jок. Мỹш тайга кайда бош,бир де кижи jок. Мỹш тайга, jаан тайгалар ээс. Ару. Jоргон алала тудалар можно анда. Только jоргон алалар керек. Тайгадала jаткан jаныскан анда. Азанда jанала мылча jунунып jунуналар, киймин, jỹзин jунунперер, андой ойтоло бара анда, ойтоло онда jадат. Бандитская жизнь. Унда болужы jок, ол анай саргандалган болуш болзын , меге болуш jок, мен jаныскан , как ремень вытягиваюсь, делаю. Можешь-не можешь, давай и пошел, и все. Никаких отговорок нету. Мен санаанам пенсия чыксап туштанар болорым деп, а ол jадынан, болеть пристигло, все, какой там. Ору кижиге кандый одук болтон ол, наоборот, еще мучаешься.