Скороговорки

Модор сöстöр

Тас сас.

*        *          *

Бака бажы балбак.

*        *          *

 

Кар-р, кар-р, ак кар.

*         *          *

Jÿгÿре, jÿгÿре, jÿм таптым,

Jÿм алдынаҥ тарак таптым,

Таракты апарып таадама бердим,

Таадам меге сагалын берди,

Сагалын апарып кöлгö салдым,

Кöл меге кöбÿгин берди,

Кöбÿкти апарып ийнекке бердим,

Ийнек меге сÿдин берди,

Jайып-jуйуп ичип отурзам,

Койонок кожо келип ичти,

Колым мениҥ корс! этти,

Койонок сööги торс! этти.

*         *          *

Атыйым, бытыйым, бий сарайы,

Сарайдыҥ саҥ кудур,

Кудурдыҥ уулы шалтай,

Шалтайдыҥ шылы jыктай,

Jактайдыҥ jарым бичик,

Бичигештиҥ муҥ кире,

Кирелейдиҥ  кичин ачын,

Ачынайдаҥ айман телегей,

Телегейдиҥ тек кулун,

Кулунныҥ куба кемин,

Кеминниҥ кер тайга.

*      *        *

– Тÿÿ, тÿÿ, тÿлкÿнек,

Тÿнде кайда болдыҥ?

– Улу бийдööн баадым.

– Адыҥ кайда киштейт?

– Аба тууда киштейт.

– Нени санан киштейт?

– Арба санан киштейт.

– Арба кайда бар?

– Улу бийде бар.

– Улу бийде нези бар?

– От одырар jалчы бар.

Орынга jадар ÿйи бар,

Jинjи тизер кызы бар,

Jилинчек jарар уулы бар.

Адын тудуп берзем,

Арба меге беретен.

Адын тудуп болбозом,

Арбап мени сабайтан.

*        *      *

Тас, тас, таракай,

Jаман ады корокой,

Мен, мен, мечиртке,

Менеҥ jаман кучыйак.

Ала-была саҥыскан,

Орто тÿшкен куйушкан.

Саҥысканнаҥ ала тас,

Jымырткадаҥ jылтырт тас,

Отурган jери ойдык тас,

Баскан jери тайкак тас.

*           *               *

Бисте, бисте билÿ бар,

Бий кижиниҥ бажы бар,

Таарманда талкан бар,

Тас кижиниҥ бажы бар,

Куурманда кузук бар,

Кул кижиниҥ бажы бар.

*        *           *

Кайчы, кайчы калт этти,

Калт этти деп кем айтты?

Тай эjези бий айтты.

Бий айтты деп кем айтты?

Бий каанныҥ кулы айтты.

Кул айтты деп кем айтты?

Кутуктаҥ келген мал айтты.

Мал айтты деп кем айтты?

Чандыры jыртык эмеен айтты.