Ветерандар jозок коргузет

Ондой аймакта Карл Маркстын адыла адалган колхозтын Куладагы фермазынын улузы СССР-дын тозолгонинен ала 50 jылдыгына учурлай моройложип эрчимду иштеп турулар. Jакшынак иштин jозогын узак jылдарга иштеп келген тоомjылу ветерандар коргускилейт. Темдектезе, Бочкин Борис Кандеевич 25 jылдын туркунына тракторло иштеп, калганчы 10 jылдын туркунына механизированный отрядтын начальниги болуп иштеп келди. Ферманын бастыра иштеринде онын камааны jаан. Ол ишти чокум тозоп, jаскыда кыра сурип аш саларын, койлордон тук кайчылап,аларын, кускиде ашты jуунадып согып аларын, jайгыда общественный малга арбынду азырал белетеерин билгир башкарып, jенилу будурет. Ащ божогон иш божогон кийнинде ого баштаткан механизаторлор комбайндарды тоозын-тобрактан арутап, бойлорынын jерине тургузып салгандар. Бригадир чала-была эткен иш суубес кижи, анайда ок механизаторлордон техниканы кичеерин сурекей некейт. Онын да учун ферманын канча бар бойынын анылу jеринде турганы ол. Jайгыда олон эдер ойдо бастыра бар техника тутагы-jоктон иштеген. Ишти мынайда тозогони быjылгы jылдын айалгазында jеткил азырал белетеп алганында jаан учурлу болгон.

Борис Кандеевичтин jаан болушчызы, кузнец Байантанов Jайан Jулунурович. Ол 1943 jылдан бери кузнец болуп иштеп келген. Бу бойынын ижине сурекей таскаган, эдип билбези jок кижи. Ол тракторлордын ла оско до техниканын элеген частьтарын тулген орныктырып, оны катап тузаланар аргазын jеткилдеп jат. Jайан jай ойинде звенолорго jуруп, олон чабар ла jуур, обоо салар машиналарды шиндеп коруп, jазап берет Аш арутаар «ОС-4,5» танмалу эски машинаны туку качан чачып койгон болгон, ол дезеоны jазайла, кускиде ойто иштеткен. Фермада аш арутаар машина jок айалгада бу jаан тузалу болгон. Эски машина уреле ле берзе ол оны турген jазап, улус калас турбай ашты турген арутаарына jаан камаанын jетирген. Колхозтын агрономы А.А.Черноков аш арутаар машина болор деп колхозчыларды jайыла ижендирген, jе ол машина бу ойго jетире jок. Ферманын ажын арутаары билгир кузнецтин шылтузында ойинде ле jылыйту jогынан откурилген.

Jаан ремонттын ойи колхозто удабас башталар. Бастыра бар jуртхозтехниканы ремонттоп jазап алары jаан задачалардын бирузи. Откон jылда буи ш тозомолду одуп, март айга jетире белен болгон. Ремонтты jакшы ла ойинде божодоры механизаторлордон, механизированный отрядтардын бригадирлеринин ишти тозоп билеринен камаанду.Jе Куладагы ферманын мезанизаторлоры  ла ремонт откуреринде олорго болужын jетиретен ишчилер бу ишти ойинде ле быжу будурери иженчилу.

М. Беленов.

Кулады jурттан.

Алтайдыҥ Чолмоны, ноябрь, 1972 j.