Jӧптӧр бӱткенин уйан шиндеген

 

Улаган аймактын jеринде турган 210 номерлу ДЭУ-нын парторганизациязынын отчетно-выборный jуунында докладты баштамы организациязынын качызы К.Д. Кужаков этти. докладта коллективтын ижинин jедимдери коргузилди, jедикпестердин шылтактары коскорылды.

Юбилейный jылда элбеген социалистический моройдо коммунистер арбынду иштин jозогын коргузет. Бульдозерист Н.Семендеев, тракторист И.Юлуков кундук нормаларын 120-150 процентке будурип турулар. Механизаторлордын ла jол jазаган улустын эрчимду ижинин шылтузында Новосибирск- Ташанты  jолдо участоктордын ортодо коллектив 9 айдын коргузулери аайынча баштапкы jерге чыгып, управлениенин улалып jурер Кызыл маанызын алган. Тапкырлар уч шуулте эдип, 857 салковой акча чеберлеерин jеткилдеген. "Ижи аайынча эн артык" деген ат ададары учун моройдо бийик коргузулерге Ф. Л. Кузьминых Н.Т.Семендеев, А.В. Семендеев, Д. Кенчемекова ла онон до осколори jедип алдылар.

Оныла коштой jуунда партийный организациянын ижинин jедикпестери ла онын шылтактары ончо jанынан коргузилди. Jылына ла jук ле 6 jуун откургени Уставтын некелтелеринен кыйганын коргузет. Jуунын jараткан jопторин jурумде будургенин шиндеерин тозобогони парторганизациялардын ижинде jаан jедикпес болуп туру. Ол jанынан jуунда критика кезем болды. Партийный jакылталарды будургенин база уйан шиндеген.

Предприятиеде jустен ажыра кижи иштеп jат. Jе отчетный ойдин туркунына партиянын членинин кандидадына jук ле эки кижи алган. Онын учун производство партийный башкартунын кеми эмдиги ойдин некелтелеринен сондоп jат. Коп jедикпестер общественный организацияларды башкарарында болуп турганын коммунисттер кезем критиковать эттилер. Куучын айткан коммунистер А.П.Попов, И.Юлуков,М.Байдакова СССР-дин jылдык юбилейине учурлалган моройдоги jедикпестерди, кезик дистанцияларда коргузулу агитация чек jазылбаганын темдектедилер.

Айдылган jедикпестерди  jоголторы, партийно-политический ишти  jарандырары, партийный ла государственный дисциплинаны тыныдары отчетно-выборный jууннын jобинде бичилди.

 

А. Кончубаев.

Алтайдын Чолмоны, 3 ноябрь 1972 пятница